Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı

Eminönü Küçükpazar'da Arap Hanı restorasyon projesi

Restoration project of Arap Hanı in Eminönü Küçükpazar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166479 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

EMİNÖNÜ KÜÇÜKPAZAR'DA ARAP HANI RESTORASYON PROJESİ ÖZET Bu çalışmada, İstanbul'un Eminönü İlçesi'nin Küçükpazar Semti'nde yer alan Arap Hanı'nın, mevcut durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin tartışılması ve korunmasına yönelik müdahale önerilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Şehir hanı olarak inşa edilen Arap Hanı, 208 m2 taban alanına sahip, iki katlı, kagir bir yapıdır. Yapım yılı veya mimarına ilişkin kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Giriş cephesi, Kıble Sokak üzerinde yer almaktadır. Yapının plan şeması, bir iç avlu etrafında düzenlenmiş, üzeri beşik tonozla örtülü mekanlardan oluşmaktadır. Birinci katta yer alan odalar, orta avluyu üç tarafından çeviren, demir kolon ve kirişlerin taşıdığı tonozlu bir galeriye açılır. Her odada bir ocak ve nişler bulunmaktadır. Tuğla duvarların üzeri taş kaplanmak suretiyle oluşturulmuş cepheler, 19. yüzyıl özellikleri göstermektedir. Mekan düzenlenişi açısından yapı, klasik Osmanlı ticaret hanlarına benzemekle beraber, yapı malzemesi ve cephe dekorasyonunda 19. yüzyıl batı etkisi açıkça görülmektedir. Bu çelişki nedeniyle, restitüsyon aşamasında, yapının 19. yüzyıl tadilatları geçirmiş erken tarihli bir örnek olması ihtimali üzerinde durulmuştur. 18. ve 19. yüzyıl şehir hanları ile ilgili yapılan tipolojik karşılaştırmalar, restitüsyon problemlerinin yorumlanmasında yardımcı olmuştur. Bu karşılaştırmalar ve yapının kendisinden elde edilen veriler doğrultusunda, plan, cephe ve malzeme özellikleri açısından restitüsyonla ilgili sorulara cevap aranmıştır. Sonuç olarak, yapıyla ilgili en kesin bilgilerin elde edildiği 1943 yılına ait restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Yapının restorasyonu ile ilgili kararlar, korumaya yönelik müdahale tekniklerini ve yapıya uygun yeni işlev önerisini kapsamaktadır. Yeni işlev önerisinin, yapının restorasyonu için ekonomik olanakları sağlayacak bir altyapıya sahip olması ve bölgenin olumsuz koşullarını iyileştirmeye yönelik bir katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu amaçla hanın, "Kahve Dünyası" adı altında, Türk kahvesi servisinin yanısıra satış ve sergi birimlerini de içeren bir mekan olarak kullanılması tasarlanmıştır. xıı

Summary:

RESTORATION PROJECT OF ARAP HANI IN EMINONU KUÇUKPAZAR SUMMARY In this research, it is aimed to document the existing condition of Arap Ham which is located in Küçükpazar neighborhood of Eminönü district in Istanbul, to discuss the historical evolution process and to determine the proposal interventions for the conservation of the building. Arap Ham is a double storied masonry building, constructed as a city-inn with the floor area of 208 m2. There is not a certain information about the construction date or the architect of the building. Entrance facade is located in Kıble Street. Plan scheme is consisted of barrel vaulted rooms around an inner court. The rooms in the first floor open to a vaulted gallery supported by iron columns and beams that surround the court by three sides. Every room has a fireplace and niches. The facades that were constructed as covering the brick masonry wall with stone, reflect the features of 19th century. By means of space organization, the building resembles to classical Ottoman commercial inns, on the other hand, has the 19th century's western influence on facade decoration and building materials. Because of that contradiction, possibility of being an early dated building with 19th century's modifications is taken into account during the restitution stage. Typological research about the 18th and 19th century city inns has been useful for the interpretation of the restitution problems of the building. Based on this analogy and by the knowledge that had been gained from the building itself, restitution problems are discussed in terms of plan, facade and material properties. As a result, restitution proposal is prepared for 1943, the period that involves relatively well detailed information. Restoration project consists of the proposals for the intervention techniques and the proposals for the re-use of the building. Proposal new use is aimed to have financial support for the restoration of the building and to have a contribution for the rehabilitation of the neighborhood. By this aim, the building is proposed to be used as a special place for drinking Turkish coffee with the name of "Coffee World", involving the sales and exhibition departments as well. xin