Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Zonguldak Karaelmas Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı

Emprenye edilmiş lamine ağaç malzemelerinin yapışma ve yanma özellikleri

Stiking and combustion properties of laminated vaneer lamber (LVL) impregnated with saqme impregnation materials

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 196897 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, emprenye edilmiş ağaç malzemeden üretilen 2, 3 ve 4 katmanlı lamine ağaçmalzemenin yapışma ve yanma özellikleri araştırılmıştır Bu amaçla, boraks ve çinkoklörür yanmayı geciktirici kimyasal madde olarak kullanılmıştır Bunun için örnekler,ASTM-D 1413-76 esaslarına göre 60 dakika süreyle 760 mm Hg ya eşdeğer önvakum 60 dakika süreyle 2 atmosfer basıncında emprenye maddeleri ile işleme tabitutulup, vakum-emprenye-vakum (Vak-Vak) yöntemi uygulandıktan sonra Polivinilasetat(PVAc) ve poliüretan esaslı Desmodur-VTKA (D-VTKA) tutkalları ile preslenerek TS 386esaslarına göre lamine ağaç malzemeler (LVL) elde edilmiştir Örneklerin retensiyonmiktarı, retensiyon oranı, tam kuru yoğunlukları, hava kurusu yoğunlukları, hacimyoğunluk değerleri, yapışma direnci ve ASTM-D 69 esaslarına göre yanma değerleribelirlenmiştir Deneylerde; ağırlık kaybı (g), açığa çıkan O2 (%), CO(ppm), sıcaklıkdeğerleri(oC) ve kül miktarı(g) belirlenmiştir Sonuç olarak; en yüksek retensiyon miktarı(kg/m3), tam kuru yoğunluk (g/cm3), hava kurusu yoğunluk (g/cm3), hacim yoğunluk de-ğeri (g/cm3); 4 katmanlı çinko klorür ile emprenye edilmiş örneklerde elde edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, stiking and combustion properties of laminated wood materials with 2, 3 and4 layer produced impregnated wood materials were investigated For this purpose, boratesand zinc clorür were used as fire retardant chemical substance Laminated wood materialswere obtained according to TSE 386 standards, samples, after having been treated pre-vakuum equated 760mm Hg-1 with imprenye matters at 2 atm pressure for 60 minutesaccording to ASTM-D 1413 and applied vacuum-impregne-vacuum(Vac-Vac) metodpressing with Polyvinylacetate (PVAc) and Desmodur-Vinil Trie Ketonol Acetate (D-VTKA) Polyurethane based The retention amount, retention ratio, full dry density, airdry density, bulk density values, sticking resistance and combustion values according toASTM- D 69 standard of samples were determineted In the tests; weight loss, (g), emitedO2 (%), CO(ppm), heat values and ash amount were determined As a result, the mostretention amount(kg/m3), full dry density (g/m3), air dry density (g/m3), volume densityvalues (g/m3), were obtained in 4 layer samples impregnated with 4 lamellar zinc clorur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.