Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı

Encounters between children's agency and the structures of social mobility: A case of adolescents' aspirations in Ankara, Turkey

Çocukların aktörlüğü ve toplumsal hareketliliğin yapıları arasında bir karşılaşma: Ankara Türkiye'de ergenlerin geleceğe yönelik istekleri üzerine bir vaka çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502547 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The objective of this thesis is to study the encounter between the structure and agency on the basis of adolescents' aspirations for social mobility. The thesis has written in a Bourdieusian theoretical framework and has adopted a qualitative longitudinal methodology. Findings show that it is unfair to expect a fairer social stratification system and a more equal society based on the aspirations of adolescents. Parentocracy appears to be a more powerful determinant than meritocracy as opposed to what is suggested by the neoliberal politics. As habitus plays the convener role, positions occupied in the social space, aspirations and strategies adopted to realize the aspirations are affected by adolescents' socio-economic status and the capitals their parents possess. However, habitus also facilitates the internalization of the neoliberal discourse on the equality of opportunities. It becomes a doxa leading to the neglect of the social structures that may enable or impede social mobility. As a result, a neoliberal subject is successfully constructed releasing the tension between the structure and the agency. Hence, the key channel to realize the aspirations appears to be the agency itself. Adolescents, when encountered with a recognized social structure, a centrally organized examination in the case of this research, start hesitating about the realization of their future aspirations. Nevertheless, they continue keeping the focus on their agency leading to the development of coping strategies, varying based on the socio-economic status and gender, against the social structures with the exception of patriarchy. Despite the decipher of the gender ideology, patriarchy appears to be the only social structure that is not neglected and not to be struggled against by the adolescents, especially among the low socio-economic status girls.

Summary:

Bu tezin amacı ergenlerin geleceğe yönelik istekleri üzerinden yapı ve aktör arasındaki karşılaşmayı çalışmaktır. Tez Bourdieu'cu bir teorik çerçeve üzerinden ve niceliksel uzun erimli bir metodoloji kullanılarak yazılmıştır. Bulgular ergenlerin geleceğe yönelik istekleri üzerinden daha adil bir toplumsal tabakalaşma sistemi ve daha eşit bir toplum beklemenin çok da adil olmadığını göstermektedir. Neoliberalin siyasetin önerdiğinin aksine parentokrasi, meritokrasiden daha geçerli bir belirleyici gibi durmaktadır. Habitus gerekli ortamı yarattıkça toplumsal düzlemdeki konumlar, geleceğe yönelik istekler ve bu istekleri gerçekleştirmek için uygulanan stratejiler sosyo-ekonomik statü, toplumsal cinsiyet ve ebeveynlerin sermayelerine göre farklılık göstermektedir. Ancak habitus aynı zamanda kolaylaştırıcı rolü oynayarak neoliberal siyasetin altını çizdiği fırsat eşitliği söyleminin içselleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu durum doksik hale gelerek toplumsal hareketliliğe yardımcı ya da engel olacak toplumsal yapıların ihmali ile sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak da yapı ve aktör arasındaki gerilimi ortadan kaldıran neoliberal özne başarı ile inşa edilmektedir. Bu durumda isteklerin gerçekleşmesindeki temel araç öznenin kendisi olmaktadır. Ergenler kendilerinin tanıdığı bir sosyal yapı ile karşılaştıklarında –bu tez mevzu bahis olduğunda bu yapı merkezi olarak uygulanan bir sınavdır- ilerideki isteklerinin gerçekleşmesiyle ilgili şüphe duymaya başlamaktadırlar. Ancak gene de odağı kendi aktörlüklerinde tutarak sosyal yapı ile mücadele etmek için sosyo-ekonomik statü ve cinsiyetlerine göre değişen aktörlük stratejileri geliştirmektedirler. Buna istisna tek yapı patriarşidir. Toplumsal cinsiyet ideolojisi deşifre olmaya başlamış olmasına rağmen patriarşi özellikle alt sosyo-ekonomik statüden gelen kız çocukları için reddedilmeyen ve karşı durulamayacak bir sosyal yapıdır.