Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Enfeksiyoz mononükleoz nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların retrospektif incelenmesi ve maliyet analizi

Retrospective analysis and cost burden of children hospitalized with enfectious mononucleosis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 486986 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Hastaneye yatarak tedavi gerektiren enfeksiyoz mononükleoz (EMN) tanılı çocuk hastaların demografik, klinik, laboratuvar özelliklerinin incelenmesi ve maliyetlerinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde Ocak 2012- Kasım 2016 tarihleri arasında EMN tanısıyla yatarak tedavi gerektiren 0-17 yaş arası hastalar çalışmamıza dahil edildi. Dosyaları başvuru şikayetleri, klinik ve laboratuvar bulguları, maliyetleri açısından retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Klinik bulguları EMN düşündüren, tanısı serolojik olarak kesinleşmiş 57 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların % 50,9'u kız ve yaş ortalaması 74,042,1 ay idi. Hastaların %19'unun çocuk acil gözlem servisinde, %77'sinin genel çocuk servisinde, %4'ünün çocuk yoğun bakım ünitesinde yattığı belirlendi. En çok yaz, en az kış aylarında yatış gerektiği fakat başvuru mevsimi ile yaş grupları arasında anlamlı ilişki olmadığı saptandı (p=0,639). En sık semptomlar ateş (% 70), boğaz ağrısı (% 70), boyunda beze (% 61) , halsizlik (% 61) iken; en sık bulgular lenfadenopati (% 75,4), tonsillofarenjit (%70,2), ateş (% 68,4) idi. Hastaların %38,6'sında anemi saptandı. Dört yaşından küçük hastalarda anemi görülme sıklığı 4 yaşından büyük hastalara göre anlamlı olarak yüksekti (p=0,028). Sedimentasyon yüksekliği 4 yaş altında daha sık idi (p=0,012). CRP değeri için yaş grupları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,063). Yatış süresi ile maliyet arasında kuvvetli ve pozitif yönde korelasyon vardı (r=0,893 ve p<0,001). En fazla maliyet yoğun bakımda (40316,97669,2 ₺), en az maliyet acil servis gözlem odasında (57,928,0 ₺) idi. Çocuk servisinde yatış maliyeti ortalama 1338,51921,0 ₺ idi. Yaş ve cinsiyet maliyeti etkilemiyordu. Yaş ile maliyet arasında negatif yönde zayıf bir korelasyon vardı, yaş küçüldükçe maliyet artmaktaydı (r=-0,242 ve p=0,070). Sonuç: Çocuklarda klinik ve laboratuvar bulgular açısından önemli farkların olmadığı belirlendi. Çoğu zaman kendini sınırlayan bir hastalık olsa da, yatış gerekebileceği ve yüksek maliyete sebep olabileceği görüldü. Anahtar kelimeler: Enfeksiyoz mononükleoz, Epstein-Barr virüs, maliyet, pediatri, yatış

Summary:

Aim: To evaluate demographic features, clinical and laboratory findings and cost burden of children hospitalized with Infectious Mononucleosis (IM). Materials and Methods: Children hospitalized in Bakırköy Dr Sadi Konuk Education and Research Hospital between January 2012 – November 2016 due to IM were reviewed. Ages varied between 0-17, files were analyzed retrospectively. Results: 57 patients with clinical findings and confirmed serology for IM were included. Patients were hospitalized at emergency observation room (19%), at pediatric clinic (77%), at intensive care unit (4%). Mean age was 74,042,1 months. 50.9% of the patients were female. Hospitalization rate was the highest during winter, lowest in summer. No statistical relation between referral season and age was detected (p=0,639). The most common referral complaints were fever (70%), sore throat (70%), swelling of cervical lymph nodes (61%), fatigue (61%). The most common findings were lymphadenopathy (75,4%), tonsillopharyngytis (70,2%), fever (68,4%). Anemia was detected in 38,6% of patients. Children under 4 years were more likely to have anemia (p=0,028). Sedimentation rates were higher in patients under 4 years (p=0,012) whereas there was no significant difference between age groups for CRP values (p=0,063). Strong and positive correlation between the duration of hospital stay and cost was found (r=0,893 and p<0,001). The highest cost was in ICU (40316,97669,2 ₺), the lowest cost was in emergency observation room (57,928,0 ₺). The mean cost for hospitalization in pediatric clinic was 1338,51921,0 ₺. Age and gender didn't effect the cost. There was a negative and weak correlation between age and cost. Younger children were more likely to have higher costs (r=-0,242 and p =0,070). Conclusions: Clinical and laboratory findings were similar in children. Mostly IM manifests as a mild and non-spesific illness whereas hospitalization can be necessary and lead to a high cost. Key words: Cost, Epstein-Barr virus, Infectious mononucleosis, hospitalization, pediatric