Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Engaging 6th grade students with mathematics by using multiple intelligence theory

Çoklu zekâ kuramı üzerine oluşturulmuş matematik derslerinin 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme tercihleri ile ilişkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 319546 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mathematics is a source of fear for many students and many struggle while learning mathematics. Most believe that they do not have the ability to learn mathematics and this perception decreases their motivation. The relationship between teaching and learning mathematics has been improved by integrating various approaches into the mathematics lessons. By 2000s, multiple intelligence theory was taken into consideration as one such approach in Turkey.This study aimed to explore whether there was a correlation between 6th grade students? multiple intelligence types and their preferences of components of math lessons addressing multiple intelligence theory. The study was completed with fourteen 6th grade students with ages ranging from 11- 13 years at Ankara Bilkent Laboratory and International School, Turkey.In the first session of the study, students? multiple intelligence types were identified by administering a multiple intelligence survey. Then several mathematics lesson activities based on multiple intelligence theory were implemented during 2 math lessons in block schedule to discover students? preferences of learning mathematics. In the next session students were expected to describe how their learning was affected by classroom activities based on the multiple intelligence theory. Students reflected on which activities they liked and which activities were most effective by rating the activities in the given reflection forms. Students? reflections and their personal intelligence types were correlated. It was found that bodily-kinesthetic intelligence was rated to be the most dominant intelligence among the participating 6th grade students. However, lesson activities addressing linguistic and mathematical-logical intelligences correlated highest with students? mathematical learning.Key words: Mathematics education, multiple intelligence theory, alternative methods for teaching mathematics

Summary:

Matematik dersi birçok öğrenci için öğrenilmesi zor bir ders olarak kabul edilmektedir. Öğrencilerin genel olarak matematiğe karşı duydukları korku bu dersteki başarılarını etkileyen bir etkendir. Eğitimciler matematik öğrenme ve öğretme arasındaki ilişkiyi geliştirmek için çeşitli pedagojik yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Çoklu zekâ kuramı da eğitim alanında etkili olan kuramlardan birisi olup 2000'li yıllarda Türkiye'de ön plana çıkmıştır.Bu çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin matematik öğrenim sürecinde, sahip oldukları çoklu zekâ türleri ve matematik öğrenme tercihleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya Ankara Bilkent Laboratuar İlköğretim ve Bilkent Uluslararası Okullarında aynı sınıfta öğrenim gören 6.sınıf düzeyinde 14 öğrencinin katılmıştır.Çalışmanın ilk aşamasında öğrencilere çoklu zekâ anketi ve ardından araştırma boyunca temel alınacak çoklu zekâ türlerine yönelik etkinlikler içeren matematik dersleri uygulanmıştır. Uygulanan çoklu zekâ ders aktivitelerinden hangilerinin öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde daha etkin olduğunu ortaya çıkarmak üzere düşünce yansıtma anketi uygulanmıştır. İlk aşama ve son aşamada elde edilen nicel verilerin korelasyonları hesaplanarak aralarındaki ilişki değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularında 6.sınıf öğrencileri arasında en önde gelen zekâ türünün bedensel-kinestetik zekâ olduğu görülmüştür. Öğrencilerin algıladıkları şekliyle, uygulanan matematik derslerinde sözel-dilsel zekâ ve matematiksel-mantıksal zekâya hitap eden ders aktivitelerinin en verimli matematik öğrenme etkinliği olduğu bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, çoklu zekâ kuramı, matematik öğrenimi için alternatif yöntemler