Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalı

Enlarging the EU further eastwards: The prospective EU membership of the Western Balkans

Doğuya genişleyen Avrupa Birliği: Batı Balkanların olası AB üyeliği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205015 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main aim of this thesis is to analyze EU-Western Balkans relations withregard to the prospective EU membership of the Western Balkans, and to make ananalysis of the EU?s Western Balkans enlargement strategy and the scope ofmembership conditionality imposed on the Western Balkans from post Daytonperiod (1995) to present (2006).This thesis examines how the EU membership conditionality worked in theWestern Balkans? preparatory stages for pre-accession, and to what extent it isdifferent from the CEE enlargement process. Lastly, considering the discussionson rediscovered absorption capacity and the commitment of EU for furthereastward enlargements after the CEE enlargement of 2004, it is looked intowhether there has been a shift in EU?s Western Balkans strategy.This thesis argues that the dominant factor determining the dynamics of the EU-Western Balkans relations are preferences, priorities and internal dynamics of theEU. The comparison between the CEE?s and Western Balkans? EU integrationprocess reveals that EU tailored a long term and flexible enlargement strategywith increasing conditionality within SAP framework for the Western Balkans.Hence as long as the EU does not feel a sense of urgency straining the stabilityand EU integration of the region, a motivation for presenting an immediateenlargement platform will not emerge. In this sense, after the CEE enlargement,EU rediscovered its absorption capacity as a main membership condition andfurther differentiated the regional countries in terms of their own merits infulfilling EU?s conditionality and standards.Key Words: Western Balkans, Central and Eastern Europe, EU enlargement,Membership Conditionality, Pre-accession Strategy

Summary:

Bu tezin amacı, Avrupa Birli i-Batı Balkanlar ili kilerini Batı Balkanlar'ın olasıAB üyeli i çerçevesinde incelemek ve Dayton Barı Anla ması'ndan (1995)günümüze (2006) kadar geçen süreçte, Avrupa Birli i'nin Batı Balkan geni lemestratejisinin ve Batı Balkanlar'a uygulanan üyelik ko ullarının analiziniyapmaktır.Tezde AB'nin üyelik ko ullarının Batı Balkanlar'ın katılım öncesi hazırlıksürecinde nasıl i ledi i; Batı Balkanlar'a uygulanan üyelik ko ullarının, Merkezive Do u Avrupa geni leme sürecinden ne ölçüde farklı oldu u sorgulanmı tır.Son olarak, 2004 Merkezi ve Do u Avrupa geni lemesinin akabinde AB'ninhazmetme kapasitesi ve Birli in Batı Balkanlar'ı da kapsayacak ekilde daha dado uya geni leme taahhüdü ile ilgili ortaya çıkan tartı malar göz önüne alınarak,AB'nin Batı Balkanlar stratejisinde bir de i im olup olmadı ı incelenmi tir.Tezin argümanı, Avrupa Birli i-Batı Balkan ili kilerinin dinami ini belirleyenba at faktörün Avrupa Birli i'nin tercihleri, öncelikleri ve kendi iç dinamiklerioldu udur. Merkezi ve Do u Avrupa ile Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonsüreçleri kar ıla tırıldı ında, AB'nin Batı Balkanlar için stikrar ve OrtaklıkSüreci çerçevesinde uzun dönemli, esnek ve üyelik ko ullarının arttırıldı ı birgeni leme stratejisi biçti i ortaya çıkmı tır. Bu nedenle AB, bölgenin istikrarını veAB'ye entegrasyonunu tehlikeye dü ürecek bir durumun varlı ını hissetmedi isürece, Batı Balkanlar'a yönelik bir geni leme platformunu hemen ortaya koymakiçin bir motivasyon sergilemeyecektir. AB, Merkezi ve Do u Avrupageni lemesinden sonra kendi hazmetme kapasitesini temel üyelik ko ulu olarakyeniden ke fetmi ve bölge ülkelerini AB ko ullarını ve standartlarını yerinegetirmekteki meziyetlerine göre daha da ayrı mı tır.Anahtar Kelimeler: Batı Balkanlar, Merkezi ve Do u Avrupa, AB Geni lemesi,Üyelik Ko ulları, Katılım Öncesi Strateji