Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Epidural doğum analjezisinde %0.0500 bupivakain + %0.00015 fentanil ve %0.0500 ropivakain+%0.00015 fentanil kombinasyonunun karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 88227 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET Epidural analjezi doğum sırasında ağrı gidermede en etkin yöntemdir. Doğum analjezisi için lokal anesteziklere opioid eklenmesi kabul gören iyi bir tekniktir. Bu çalışmada epidural doğum analjezisinde fentanil ile kombine edilen bupivakain ve ropivakainin etkinliğini araştırmayı amaçladık. Etik komite bilgilendirildi ve izni alındı. Doğum için epidural analjeziyi kabul eden 40 primigravid kadın, epidural kateterizasyondan sonra randomize olarak iki gruba ayrıldı. Servikal dilatasyon 4-5 cm olunca grup l'e %0.125 bupivakain 10 mi + 50 ug fentanil, grup H'e %0.125 ropivakain 10 mi + 50 ug fentanil bolus uygulandı. Hemen ardından Grup I: %0.0500 bupivakain + % 0.00015 fentanil 10 ml.h"1 ve Grup II: % 0.0500 ropivakain + %0.00015 fentanil 10 ml.h"1 infiizyon şeklinde verilmeye başlandı. Hasta kontrollü analjezi için aynı konsantrasyondan, 10 ml bolus, 20 dakika kilitlenme zamanı olarak ayarlandı. Epidural indüksiyondan en az 1 0 dakika önce fetal kalp hızı ve uterus aktiviteleri monitörize edildi. İndüksiyondan önce ve her 5 dakika arayla maternal kan basıncı, kalp hızı ve SpC>2 monitörize edildi. Ağrının derecesi görsel analog skalası (VAS) kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz, Student's t testi ve Mann Withney U testi kullanılarak yapıldı. İki grup arasında maternal kan basıncı, kalp hızı, SpC>2 ve fetal kalp hızı, fetal apgar skorlarında anlamlı fark yoktu. Hiçbir olguda şiddetli motor blok ve müdahale gerektirecek sensoryal blok gelişmedi. Analjezi tüm olgularda yeterliydi. İki grupta I. ve II. dönem doğum süreleri benzerdi, fakat II. dönem doğum süresi, II. Grupta anlamlı olarak kısa bulundu (PO.01). Uterus kontraksiyonlan II. grupta 1. gruba göre daha iyiydi (PO.01). Gruplar arasında analjezik etkinlik ve kullanılan lokal anestezik + fentanil dozlarında anlamlı fark yoktu. (P>0.05). Sonuç olarak; Ropivakain, bupivakain ile benzer etkinliğe sahip olmasına karşın aynı etkinliği sağlayan eş dozlarda toksik etkisi daha azdır. Bu çalışma, doğum süresinde %0.0500 ropivakain ve %0.00015 fentanil karışımının (10 ml.h"1) hasta kontrollü epidural analjezi yöntemi ile yeterli ve iyi analjezi sağladığını göstermiştir. 50

Summary:

7. SUMMARY Epidural analgesia is the most efficient method for pain relief during labour. The addition of opioids to local anaesthetic for labor analgesia is well established technique. In this study, we aimed at studying the efficiency of ropivacain and bupivacain which were combined with fentanyl in birth analgesia. Ethics approval and informed consent were obtained 40 primigravid woman received epidural analgesia with for labour. After the epidural catheterization, patient were randomly assigned to two group. When cervical dilatation 4-5 cm, 0.125% 10 ml bupivacain+50ug fentanyl was applied for group 1 and 0.125% 10 ml ropivacain+ 50ug fentanyl bolus for group II. Group I: 0.05% bupivacaine+0.00015 fentanyl 10 ml.h"1 and Group II: 0.05% ropivacaine+ 0.00015 fentanyl 10 ml.h"1 were started to be given as infusion. For patient controlled epidural analgesia, same consentrations, 10 ml bolus were adjusted as 20 min. lockout time. Monitoring of fetal heart rate and uterine activity was started at least 10 min before induction of epidural block. Maternal blood pressure, heart rate and SpÜ2 were monitored before induction and every 5 min. The degree of pain was assessed using visual analogue scale (VAS). Statistical analysis was performed using student's -test and Mann Withney U-test. Maternal blood pressure, heart rate, SpOî and fetal heart rate, fetal apgar scores were not different in two group. In any case, sensorial block which will require confusion and severe motor block did not improve. In two groups, l.term and III. term birth periods were the same. But II. Term birth period was found short significantly (p<0.01). Uterus contractions in II. group than I. group (p<0.01). There was no difference in analgesic and doses used local anaesthetic+fentanyl between groups (p>0.05). Conclusions: Though ropivacain has same efficiency with bupivacain, it has less toxic efficiency in equal doses which provide same efficiency. In this study show that epidural infusiom of 0.05% ropivacaine and 0.00015 fentanyl mixture (10 ml.h"')+ patient controlled epidural analgesia is enough to provide good and safe analgesia during labour. 51