Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Erken evre meme kanseri nedeniyle tedavi almış hastalarda görülen komplikasyonlar ve komorbid durumlar

The complications and comorbidities developed in patients treated for early stage breast cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 335951 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Erken evre meme kanserinde primer cerrahi tedavi sonrası, lokal kontrolü sağlamak için adjuvan radyoterapi, sistemik kontrolü sağlamak için adjuvan kemoterapi ve hormonal tedaviler kullanılmaktadır Bu çalışmanın amacı 2000-2005 yılları arasında adjuvan tedavi uygulanmış hastalarda, tedavi sonrasında gelişebilen komplikasyonları ve komorbid hastalıkları belirlemektir Toplam 573 hastanın (569 kadın, 4 erkek) dosyası retrospektif olarak incelendi Hastaların ortalama yaşı 51( 21-86±12yıl), takip süresi 68 ay(1-138±34ay) idi Kadınların 256'sı (%52 4) premenopozal, 18'i(%3 8) perimenopozal, 214'ü(%43 8) ise postmenopozal dönemdeydi Tanı anında hastaların % 23 7'si evre I, % 59 2'si II, %17 1'si IIIA aşamasındaydı Hastaların %72 8'i(n=415 ) adjuvan kemoterapi almış, %19 2'si(n=110) adjuvan kemoterapi almamış, % 8'nin(n=46) bilgilerine ulaşılamamıştır Hastaların %61 6'sına (n=353 ) adjuvan RT uygulanmış; %24 8'üne (n=142) uygulanmamış, %13 6'nın (n=78) bilgisine ulaşılamamıştır Ortalama sağkalım 129 3 ay±1 6 (GA 126 3-132 5 ay ), 5 yıllık sağkalım oranı % 96 2 olarak saptanmıştır Antrasiklin içeren kemoterapi alanlarda anemi (p<0 001) ve hepatosteatoz (p=0 007); alkilleyici içeren kemoterapi alanlarda hepatosteatoz (p=0 018) ve karaciğer enzim yüksekliği (p=0 025), taksan içeren kemoterapi alanlarda karaciğer enzim yüksekliği (p=0 024) ve tiroid fonksiyon bozuklukları (p=0 047) anlamlı olarak artmış bulunmuştur Hormonal tedavi almış hastalarda hepatosteatoz ( p=0 002), osteopeni/osteoporoz (p=0 006), anemi (p<0 001) istatistisel olarak anlamlı ölçüde artmış bulunurken, tamoksifen verilen grupta hepatosteatoz (p=0 001), diyabet (p=0 021),anemi (p=0 04), aromataz inhibitörü verilen grupta hepatosteatoz (p=0 008), diyabet (p=0 017), dislipidemi (p<0 001) ve osteopeni/osteoporoz (p<0 001) gelişimi daha fazlaydı Radyoterapi ile tiroid fonksiyon bozukluğu(p=0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Patients with early stage breast cancer(EBC) receive adjuvan radiotherapy for local control and chemotherapy and hormonal therapy for systemic control of their disease Our aim was to determine the complications and comorbidities developed in patients diagnosed with EBC and treated with adjuvant therapy after primary surgical treatment between 2000 and 2005 Files of 573 patients(569 women,4 men) were retrospectively analyzed Mean age and follow-up time were 51years(21-86±12) and 68 months(1-138±34), respectively The 256(52 4%), 18(3 8%) and 214(43 8%) women were in premenopause, perimenopause and postmenopause period, respectively EBC stage was I in 23 7%, II in 59 2% and IIIA in 17 1% of patients RT was performed in 61 6%(n=353) and not performed in 24 8%(n=142) of patients The remaining 3 6%(n=78) of patients' data were missing 72 8%(n=415) of patients received and 19 2%(n=110) of patients did not receive adjuvant chemotherapy, whereas 8%(n=46) of patients? data were missing The mean suvival was 129 3 months±1 6 ( CI 126 3-132 5) The five-year survival rate was 96 2% Anemia(p<0 001) and hepatosteatosis(p=0 007) in patients receiving anthracyclins, hepatosteatosis(p=0 018) and transaminases elevation(p=0 025) in patients receiving alkylating agents and thyroid dysfunction(p=0 047) and transaminases elevation(p=0 024) in patients receiving taxane were significantly more Hepatosteatosis(p=0 002), osteopenia/osteoporosis(p=0 006) and anemia(p<0 001) were associated with hormonal therapy Hepatosteatosis(p=0 001), diabetes(p=0 021) and anemia(p=0 04) were associated with tamoxifen and hepatosteatosis(p=0 008), diabetes(p=0 017), dyslipidemia(p<0 001) and osteopenia/osteoporosis(p<0 001) were associated with aromatase inhibitors Dyslipidemia(p=0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.