Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran diyabetes mellitus tanılı hastaların acil servis başvuru nedenlerinin değerlendirilmesi

Evaluation of reasons of admissions to emergency department of diabetes mellitus patients who admitted to Eskişehir Osmangazi University Health, Practice and Research Hospital, department of emergency

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 440385 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızın amacı Diyabetes Mellitus tanılı hastaların acil servis başvurularını incelemek ve aile hekimliği bakış açısıyla değerlendirmekti. Çalışmamızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında başvuran DM tanılı hastaların başvuruları hastane otomasyon sisteminden geriye dönük olarak incelendi. Acil servisimize yapılan mükerrer başvurular da dahil olmak üzere 824 DM hastasına ait olan toplam 1539 başvuruya ulaşıldı. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 63,61±14,26 olup %42.7 (n:352)'si erkek, %57.3 (n: 472)'si ise kadın idi. Çalışmamızdaki hastaların %84.5'inin en az bir komorbid hastalığı mevcuttu. Hastaların acil servise en sık ilk üç başvuru şikayetinin nefes darlığı (%14.5), göğüs ağrısı (%9.5) ve kan şekeri yüksekliği (%6.8) olduğu tespit edilmiştir. Hastalar değerlendirildikten sonra en sık konulan ilk üç tanı ise üriner sistem enfeksiyonu (%8.3), hiperglisemi (%7.5) ve pnömoni (%7.4) şeklinde olmuştur.DM'nin akut komplikasyonları ise hipoglisemi %2.9 (n:45) diyabetik ketoasidoz %1.2 (n:18), hiperosmolar hiperglisemik durum %1 (n:16), diyabetik ketoz %0.9 (n:14) oranlarında tanı almıştır. Tüm akut komplikasyonların insülin kullanan hastalarda daha fazla olduğu görülmüştür. Birinci basamak pratiğinde DM hastaları yalnızca DM açısından değil beraberinde eşlik eden hastalıkları açısından da değerlendirilmeli, tüm acil durumlar için iyi bir glisemik kontrol sağlanmalı ve DM'nin akut komplikasyonları hakkında özellikle insülin kullanan hastalar başta olmak üzere tüm hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmelidir.

Summary:

The aim of our study was to investigate and evaluate appeals of Diabetes Mellitus patients to emergency department with the perspective of family medicine.In our study, admissions of DM patients who admitted to emergency department of Eskişehir Osmangazi University Health Practice and Research Hospital between the dates of 01.01.2015-31.12.2015 were analyzed retrospectively. Total of 1539 admissions from 824 DM patients to our emergency department including repeated admissions were reached. Mean age of participating patients was 63,61±14,26 while 352 of 824 patients (%42.7) were male and 472 of 824 patients (%57.3) were female. %84.5 of patients in our study had at least one comorbid condition. It is determined that three most common complaints of patients was dyspnea (%14.5), chest pain (%9.5) and hyperglycemia when admitting to emergency department. After evaluation of patients, three most common diagnosis were urinary tract infection (%8.3), hyperglycemia (%7.5) and pneumonia (%7.4). Acute complications of DM were diagnosed as hypoglycemia at the rates of %2.9 (n:45) , diabetic ketoacidozis of %1.2 (n:18), hyperosmolar hyperglycemic state of %1 (n:16) and diabetic ketozis of %0.9 (n:14). All of the acute complications of DM were seen to be more common in patients using insulin. In the primary care practice, DM patients should be examined not only for DM but also for comorbid conditions, should get a good glycemic control to prevent acute conditions and all patients especially insulin users and their family relatives should be educated for acute complications of DM.