Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Etil(rs)-[1-(3-aminopiridin-4-il)-4-(4-metoksibenzoil)-hidroksi-3-okso-5-(4-metoksifenil)-2.3-dihidro-1h-pirol-2-il]asetat bileşiğinin titreşim spektroskopik yöntemle deneysel ve teorik incelenmesi

Theoretical and vibrational spectroscopic investigation of ethyl(rs)-[1-(3-aminopyridine-4-il)-4-(4-methoxybenzoil)-hydroxy-3-oxo-5-(4-methoxyphenyl)-2.3-dihydro-1h-pyrol-2-il]acetate compund

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 539792 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında Etil(RS)-[1-(3-aminopridin-4-il)-4-(4-metoksibenzoil)-hidroksi-3-okso-5-(4-metoksifenil)-2.3-dihidro-1H-pirol-2-il]asetat(PBPPA) bileşiğinin kimyasal yapısı ve özellikleri titreşim spektroskopi yöntemiyle deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda bileşiğin IR ve Raman spektrumları alınmıştır. Gaussian09 programı yardımıyla bileşiğin geometri optimizasyonu yapılmış ve titreşim frekansları hesaplanmıştır. Bu çalışmada PBPPA bileşiği Gaussian 09 programı kullanılarak, B3LYP/DFT metodu ve dört farklı taban setleriyle hesaplanmıştır. VEDA4 ve GaussView programları yardımıyla potansiyel enerji dağılım(PED) ları oluşturulmuştur. Hesaplanan titreşim frekanslarına karşılık deneysel frekansları yorumlanıp korelasyon grafikleri ile sonuçların uyumu değerlendirilmiştir. Bileşiğin dört faklı dimer yapısı için de B3LYP/DFT metoduyla ve dört farklı taban setinde hesaplamalar yapılmış ve en kararlı dimer yapısı belirlenmiştir. PBPPA bileşiğinin deneysel ve teorik hesaplama sonuçlarının hem monomer hem de dimer yapıları için karşılaştırılması yapılmış ve elde edilen sonuçların dimerik yapıyla uyum içinde olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: dimerik, aminopiridinmethoksibenzoilmetoksifenil(PBPPA), IR, Raman Spektroskopi, DFT/B3LYP, Gaussian

Summary:

In this thesis, theoretical and vibrational spectroscopic investigation of the monomeric and dimeric structures of ethyl(RS)-[1-(3-aminopyridine-4-il)-4-(4-methoxybenzoil)-hydroxy-3-oxo-5-(4-methoxyphenyl)-2.3-dihydro-1H-pyrol-2-il]acetate (PBPPA) compound has been performed. IR and Raman spectra of PBPPA were measured and theoretical calculations including geometry optimizations and vibrational frequencies were made. B3LYP/DFT methods including 4 different basis sets 6-31 G (d), 6-31 G (d,p), 6-311 G (d), 6-311G (d,p) has been employed in the calculations by Gaussian09 program package. VEDA4 and GaussView 05 programs were used to in the assignments of vibrational frequencies by means of potential energy distributions (PED). The experimental vibrational frequencies have been elucidated by the aid of calculated frequencies and their PEDs. The correlation graphs of calculated vs experimental frequencies gave idea about the agreement of the experimental vibrational frequencies with the monomeric or the dimeric structures of PBPPA. Four different dimeric structures were obtained for PBPPA and the most stable structure of PBPPA has been determined as the result of the B3LYP/DFT calculations with four different basis sets. Keywords: dimeric, aminopyridinemethoxybenzoylmethoxyphenyl substituted pyrollacetate (PBPPA), IR Raman Spectroscopy, DFT/B3LYP, Gaussian