Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Grafik Anasanat Dalı

Etkileşimli film afişleri ve uygulamalar

Interactive movie posters and applications

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520119 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın konusu; etkileşimli film afişleri hususunda farklı ülkelerde önem teşkil eden ve etkileşimli ortamlarda uygulanan çalışmaların incelenmesi, film tanıtım ürünü olan afişlerin hareketli arayüzler ve teknolojik altyapı aracılığıyla ortaya çıkan sonuçlarının gözlemlenmesidir. Erken yıllarından bu yana, tarih boyunca tarzlar ve ilkeler açısından değişiklikler gösteren afişlerin genel yapısı, kapsamlı biçimde incelenmiştir. Belirli ilke ve kuralların dışına çıkarak, kendilerine has farklı üsluplar ortaya koyan grafik tasarımcıların afişleri ilk bölümün son kısımını oluşturmaktadır. Teknoloji ve yeni medya kavramlarının gelişimiyle etkileşimli medyanın ortaya çıkması ve gelişim sürecinde ortaya çıkan mecralara çalışmanın ikinci bölümünde yer verilmiştir. Çalışmanın devamında günümüzde etkileşimli tasarımın kullanıldığı ortamların örnekleri, grafik tasarımın etkileşimli tasarımla ilişkisi ve etkileşimli medyayı oluşturan ilkeler ve kurallar incelenmiştir. Teknolojinin gelişmesi tasarım ve sanatın rolünü değiştirip, sanatçılar ve tasarımcıların farklı alanlarda çalışmalar ortaya koymalarına yön vermiştir. Üçüncü bölümde, film afişlerinin etkileşimli tasarımla birleşmesi ile ortaya çıkan yeni bir oluşum olarak tanımlanabilen etkileşimli film afişinin kuramı, ilkeleri ve önemi saptanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde etkileşimli film afişlerinin, farklı kullanıcı hedef kitlelerine sunulan ortamlarına ve örneklerine yer verilmiştir. Uygulama bölümünde, film karakterinin farklı zaman çizelgelerinde hayatında gerçekleşen doğa dışı olayları anlatan Kader (Predestination) filminin afişi için etkileşimli ortamlarda çalışabilen hareketli arayüzler tasarlanmıştır. Filmin metni ile sanatçı ve tasarımcıların tarzlarının incelenmesi sonucu, hayal gücü ürünü olan, doğa dışı bir hayatı tasvir eden çalışmaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Hareketli film afişine etkileşimli bir boyut kazandırmak için arayüzlerin web ortamına uyarlanması, kullanıcının farklı afişlere ve bilgilere ulaşmasına imkan tanımıştır.

Summary:

The title of this study; interactive movie posters analysed the works have importance in this field from different countries and applied works in interactive platforms. As a movie promotional product it is abserved the outcome result of the motion interface of posters and technological substructure. From the early years, throughout the history in term of styles and principles varying of poster structure have been extensively studied. In the last part of first chapter, analysed the posters of graphic designers whom revealing their own styles out of definite principles and rules. In the second chapter of this study given place to; the development of technology and new media notions, emergence of interactive media and emegrence mediums in the term of interactive media's development. In maintain of the research studied examples of the platform used in nowadays interactive design, the relation between graphic design and interactive design and principles and rules of create an interactive media. Development of technology changed the direction of art and design, give direction to artists and designers for create their works in different fields. In the third chapter tried to detected, the theory, principles and importance of interactive movie poster identifiable as a new emegrence, with the merger of movie posters and interactive design. In this chapter, given place to represented platforms for different type of user audiences and the samples of interactive movie posters. In the application chapter, designed motion interfaces could works in interactive platforms as poster for the ―Predestination‖ movie, which telling happend supernatural incidents in the life of movie characters in different timelines. In the result of study on movie story, artists and designers styles, planned to put forth works for illustrate a supernatural life which is the product of imagination. For redound interactive dimension to movie motion poster, applied interfaces for web platform, it supply facility to users for reach about informations and different posters.