Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Galatasaray Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Lojistik ve Finansman Yönetimi Anabilim Dalı

Evaluating sustainable development strategies for the Turkish floriculture industry and its sustainable financing mechanisms

Türkiye çiçekçilik endüstrisi için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarının değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 587387 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sustainability concept, which is mostly associated with environmental approaches, has evolved into policies under the title of sustainable development throughout the world, and has been transformed into an action plan that will cover the present and future generations by addressing the economic and social dimensions. It is clear that agriculture plays an important role in sustainability. Floriculture, which is one of the significant agriculture-based industries, maintain its importance for many countries with its commercial position. Although Turkey has significant advantages, it can be seen that it's not a major player in the global floriculture market. In addition, there are serious public debates for quite some time, about the decline in the agriculture. The aim of this study is to determine strategies for the sustainable development of the Turkish floriculture industry, and thereupon to evaluate these strategies and sustainable financing mechanisms together with their economic, environmental and socio-political dimensions. Within the scope of the study, we have identified sustainable development strategies that can be applied to the industry, with the help of a comprehensive Strength-Weakness-Opportunities-Threats analysis, where we highlight the current situation of the Turkish floriculture industry, and individual expert opinions. The Analytical Network Process model that we developed in line with our goal, makes it possible to evaluate the sustainable floriculture approach under benefits, opportunities, costs and risks merits. We believe that the criterion system that we have identified and results we obtained, will draw an applicable strategic road map on behalf of Turkish floriculture and other similar industries.

Summary:

Daha çok çevresel yaklaşımlarla ilişkilendirlen sürdürülebilirlik kavramı, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma başlığı altında politikalara evrilmiş, ekonomik ve sosyal boyutları da ele alınarak bugünü ve gelecek nesilleri kapsayacak bir eylem planı haline dönüştürülmüştür. Sürdürülebilirlik kapsamında tarımın önemli bir rolü olduğu aşikardır. Tarım-temelli, önemli endüstrilerden biri olan çiçekçilik, ticari konumu ile birçok ülke için önemini korumaktadır. Türkiye, önemli avantajlara sahip olmasına rağmen, küresel çiçekçilik pazarında önemli bir oyuncu haline gelememiştir. Bunun yanında, ülkede tarımsal anlamda ciddi bir geriye gidiş olduğu toplum nezdinde tartışılır hale gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri olan bir ülke olarak, tarım-temelli endüstrilerde sürdürülebilirliğin geri planda kalmaması adına çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu çalışmada hedefimiz, Türkiye çiçekçilik endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik stratejiler belirlemek ve bu stratejileri ve sürdürülebilir finansman mekanizmaları ile birlikte ekonomik, çevresel ve sosyo-politik boyutlarıyla değerlendirmektir. Çalışma kapsamında, Türkiye çiçekçilik endüstrisinin güncel durumuna ışık tuttuğumuz geniş kapsamlı bir Güçlü-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler analizi ve uzman görüşleri yardımıyla endüstri için uygulanabilecek sürüdürülebilir kalkınma stratejileri belirlemiş bulunmaktayız. Hedefimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz Analitik Ağ Süreci modeli, sürdürülebilir çiçekçilik yaklaşımını faydalar, fırsatlar, maliyetler ve riskler başlıkları altında, tüm detayları ile değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Çalışmamız içerisinde belirlediğimiz kriter sistemlerinin ve elde ettiğimiz sonuçların, Türkiye çiçekçiliği ve benzer diğer endüstriler adına uygulanabilir bir yol haritası çizdiğine inanmaktayız.