Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı

Evaluation of sub-saharan Africa's poverty reduction strategy papers in the framework of sustainable development goals

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında sahra altı Afrika ülkelerinin yoksulluğu azaltma belgelerinin değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 434346 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Since 1999, the Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) have been introduced as a collective effort of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) to help the heavily indebted poor countries to access the concessional loans and debt relief. The strategy papers are expected to be prepared by government with participation of all stakeholders. In this thesis, it is aimed to evaluate the PRSPs alignment with the Sustainable Development Goals. Using content analysis, it is attempted to find that whether the scope of the PRSPs is increasing or decreasing through time from the Sustainable Development Goals (SDGs) perspective. The full PRSPs, published between 1999-2016, of the 33 countries in Sub-Saharan Africa are assessed according to a checklist. The checklist is created from SDGs, and 82 different policies were taken into account to evaluate the PRSPs. In addition, this study provides a comprehensive review of SDGs. The results of the study show that the degree of commitment to SDGs increases with time. Also, the study reveal that new issues such as sustainable production, climate change, sustainable use of oceans, global partnership for sustainable development and sustainable energy take part in the strategy papers inadequately. In the future, it is expected that the SDGs create a momentum for countries to fulfill their developmental goals and help countries to ameliorate their quality of life without damaging the environment. Key Words: Poverty Reduction Strategy Papers, Sustainable Development Goals, Sub-Saharan Africa, Alignment Index, Content Analysis, Sustainable Development .

Summary:

1999'dan bu yana, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun müşterek çabasıyla aşırı borçlu fakir ülkelerin imtiyazlı borçlar ve borç yükü indirimine ulaşmalarına yardım etmek için Yoksulluğu Azaltma Strateji Belgeleri (YASB) yayınlanmaktadır. Strateji belgelerinin hazırlanmasında hükümetin ve bütün paydaşların katılımı beklenmektedir. Bu tezde, YASB'lerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumunun değerlendirilmesi hedeflenmektedir. İçerik analizi kullanılarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) perspektifinden YASB'lerin içeriğinin zamanla iyileşip iyileşmediği araştırılmaktadır. 1999 ve 2016 yılları arasında Sahra Altı Afrika'nın 33 ülkesinin nihai YASB'leri bir kontrol listesine göre incelenmiştir. Kontrol listesi SKH'lerinden oluşturulmuş ve YASB'lerini incelemek için 82 farklı politikası dikkate alınmıştır. Ek olarak, bu çalışma SKH'lerin kapsamlı bir gözden geçirmesini de sunmaktadır. Çalışmanın bulguları SKH'lere bağlılığın zamanla arttığını göstermiştir. Ayrıca, çalışma sürdürülebilir kalkınma, iklim değişimi, okyanusların sürdürülebilir kullanımı, sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklık ve sürdürülebilir enerji gibi yeni konuların strateji belgelerinde yetersiz olarak yer aldığını açığa çıkarmıştır. Gelecekte, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ülkelerin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmesi için bir ivme yaratacağı ve ülkelerin yaşam kalitelerini çevreye zarar vermeden iyileştireceği beklenmektedir. Anahtar Sözcükler: Yoksulluğu Azaltma Strateji Belgeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sahra Altı Afrika, Uyum İndeksi, İçerik Analizi, Sürdürülebilir Kalkınma.