Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Evaluation of the risk ciriteria in construction cost management: A new approach in increasing the efficiency of cost management by assistance of risk management in construction industry

İnşaat maliyet yönetiminde risk kriterinin değerlendirilmesi: İnşaat sektöründe risk yönetimi yardımı ile maliyet yönetiminin etkinliğinin artırılmasına yönelik yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 138895 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6 ABSTRACT Cost is the most important matter in construction industry because of the great dimensions of the projects and the mass capitals invested in the business. The profitability of any investment absolutely depends on the proper control of costs from the feasibility phase to the operation phase. There are many factors effecting the construction process where they may cause serious problems. The reason for unsuccessfully completion of any scheduled and planned construction project is that the most likely schedules to successfully complete the projects can not be selected properly, and the risk factors cannot be foreseen before they cause the problem. In view of the uncertain nature of the construction industry, Risk Management has taken an important place. The objective of this research is to evaluate the effects of the risk management over the cost management, i.e. to forecast the processes of the production under the uncertainty, to determine the potential problems and risks, to quantify the risks, to determine the possible causes of the risk and taking the evasive action either by preventing or minimizing the problem in the viewpoint of cost. In order to achieve the objective of the research, forecasting, decision making, risk management and cost management systems and methods will be evaluated. As every construction project is unique, each project has its own problems and risks. In most cases, there are no past data exist. That is why the determination of the risks should be based on a subjective forecasting method. One of the main problem in risk management for construction industry is that the risk management methods are very complex and requires special education or training.However the need for the risk management is vital. The main purpose of the model developed in this research is to make the risk management process easy and for everyone in the building construction industry. For the model of the research, a group of methods will be used. For the source data of risk i.e. risk identification, Delphi Method is appropriate. And output data of the Delphi Method can be best analysed with Cross Impact Method where the interrelations of the risk factors can be reviewed. The quantified data can be brought into life by analysing and applying them to the Cost Information, in other words Cash Flow. One of the easiest and most appropriate method for this purpose is the Risk Adjusted Discount Rate Method, where the uncertainties could be brought into reality. This research can be beneficial for the private sector as well as public sector and educational purposes.

Summary:

ÖZET İnşaat endüstrisinde, projelerin ve yapılan yatırımların büyüklüğü nedeniyle en önemli konulardan birisi maliyettir. Herhangi bir yatırımın da kârlılığı, maliyetlerinin fizibilite aşamasından işletme aşamasına kadar geçen süreçte etkin şekilde kontrolü ile mümkündür. İnşaat sürecini etkileyen çeşitli faktörler vardır ve bu faktörler ciddi problemlere sebep olabilirler. Planlaması yapılmış bir inşaat sürecinde dahi başarısızlıklarla karşılaşılabilir. Bunun nedeni, projenin tamamlanması için farklı planlamalar yapılabilir ve süreçte karşılaşılabilecek olan problemler ortaya çıkıncaya kadar görülemezler. Bu nedenle Risk Yönetimi İnşaat Sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmanın hedefi, inşaat risk yönetiminin maliyet yönetimi üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve belirsizlik altındaki üretim sürecinde ortaya çıkabilecek risk faktörlerinin etkilerini saptamak ve karşt önlem alarak zararlarını minimize etmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için öngörüleme, karar verme, risk yönetimi ve maliyet yönetimi alanları ile ilgili sistem ve yöntemler değerlendirilecektir. Yapı projelerinin herbirinin kendine özgü olması nedeniyle, her proje kendine has problem ve riskler barındırır. Kesin anlamda geçmiş istatistiki bilgiler elde etmek mümkün değildir. Çünkü bir seri üretim sözkonusu değildir. Bu nedenle riskler üzerine öngörüleme yapılırken sübjektif öngörüleme metodlanndan yararlanılacaktır. İnşaat sektöründe risk yönetimi açısından en önemli problemlerden birisi, risk yönetim yöntemlerinin çok karmaşık ve ileri seviyede eğitim gerektiriyor olmasıdır.Bununla birlikte, risk yönetimine olan ihtiyaç çok yüksektir. Bu araştırmada geliştirilen modelin en önemli özelliklerinden birisi de herkesin uygulayıp kullanabileceği kadar kolay yöntemler içermesidir. Bu modelde bir grup metod kullanılmıştır. Risk konusunda kaynak bilgiler yani riskin tanımlanması için Delphi Öngörüleme yönteminden faydalanılmaktadır. Delphi yönteminin çıktılarının analizi için en uygun yöntem olarak Cross Impact (Çapraz Etki) yöntemi kullamlmaktadır. Böylece risk faktörleri arasındaki ilişkiler de değerlendirilebilmektedir. Bu yöntemle sayısallaştırılan bilgiler Maliyete olan etkileri veren Risk Primi olarak karşımıza çıkmaktadır. Risk primlerinin ise maliyete yansıması Risk Adjusted Discount Rate (Riske Göre Düzeltilmiş İndirim Oram) yöntemi kullamlmaktadır. Bu araştırma, hem özel sektör, hem kamu kurumlan, hem de eğitim açısından faydalı olabilecek bir araştırmadır.