Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı

Ez-Zemahşerî ve el-Unmûzec adlı eseri

Al-Zemahshari and his work named al-Anmudj

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 508968 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hicri V asrın sonlarında ve h VI asrın başlarında İslam âleminin yetişdirdiği büyük âlimlerinden olan Zemahşerî, büyük bir müfessir, muhaddis ve nahiv âlimidir Zemahşerî islâmî ve alet bilimleri literatüründe önemli bir yeri haizdir Bilhassa nahiv alanındaki görüşleri ile kendisinden sonraki âlimleri etkilemiştir Bu çalışmada bu denli bir müellifin hayatı, ilmî şahsiyeti ve nahiv ilmi hakkında yazdığı el-Unmûzec fi'n-Nahv adlı eseri incelenmiştir Zemahşerî'nin nahiv ilmine yeni başlayanlar için yazdığı bu eserde nahiv kaidelerini öz bir şekilde ele almıştır Daha sonra bu kaideleri âyet ve meşhur örneklemeler ile pekiştirmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Zemahshari one of the great scholars raised by the Islamic world in the end of the Hijri V century and the verse of hijri VI century He is a great mufassir, muhaddis and scholar in Arabic language Zemahshari has an important place in the literature of Islam and linguistics Especially with his views in the Arabic syntax area, he influenced the subsequent scholars In this study, the life and scientific personality of the author and hes book al-Unmûzec fi'n-Nahv are examined Zemahshari, in this work, has dealt with the grammatical bases in a certain way He then strengthened these bases with Quranic verses and famous examples It belongs to the Baghdad gremer school ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.