Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı / Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı

Factors affecting mathematics literacy of students based on PISA 2012: A cross-cultural examination

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını etkileyen faktörlerin PISA 2012 verilerine göre kültürler arası incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481224 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı 2012 PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulamasına dayalı olarak, katılan ülkelerin matematik okuryazarlık seviyelerine etki eden faktörleri belirlemektir Bu çalışmada, bağımlı değişken matematik okuryazarlığı skorlarıyken, bağımsız değişkenler matematik öz-yeterlilik, matematik öz-kavram, öğretmen-öğrenci ilişkileri, ekonomik, sosyal ve kültürel statü indeksi, matmatik öğretmeninin sınıf yönetimi, matematik kaygısı, öğrenme kazanımlarındaki okula karşı tutum, öğrenme aktivitelerindeki okula karşı tutum, okula aitlik hissi ve matematik ilgisidir Data ilk olarak ülkelerim üç farklı başarı tabakaları (yüksek-, normal- ve düşük-başarılı) için çoklu resrasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir Sonrasında standartlaştırılmış regrasyon katsayıları kullanılarak, her ülke grubunun içerdiği ülkeler için birbirinden ayrı üç küme analizi yapılmıştır Çalışmaının bağımsız değişkenler ve matematik başarısı arasında genel bir ilişki çerçevesi elde edilmiştir Bu çerçevenin sonucunda matematik öz-yeterlilik, ekonomik, sosyal ve kültürel statü indeksi, matematik ilgisi ve matematik kaygısı ülkeler arası gruplarda farklılık göstermemiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.