Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Factors affecting the online purchase intention and channel change of consumers in Turkey

Türkiyede tüketicinin online satın alma niyetini ve kanal değişimini etkileyen faktörler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 511962 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

With the technological developments, consumers' shopping behaviors have also changed and consumers have started to use online channels to shop ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Teknolojik gelişmeler ile birlikte tüketicilerin alışveriş davranışları da değişmiştir ve tüketiciler alışveriş yapmak için geleneksel kanalların yanında internet üzerinden alışveriş kanallarınıda kullanmaya başlamışlardır Bu yüzden, tüketicilerin satın alma niyetini etkileyen faktörleri incelemek tüketicilerin alışveriş davranışlarını anlamak için önemlidir Bu çalışma, finansal risk, ürün performans riski, psikolojik risk, sosyal risk, teslimat riski, çevrim içi ödeme riski, ürün çeşitliliği, uygunluk ve kullanışlılık gibi faktörlerin tüketicilerin online satın alma niyeti üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak ve algılanan risk ile çapraz kanal serbest dolaşma arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılmıştır Bu çalışmada internet anketi kullanılmıştır ve 220 kişilik bir örneklem kümesine anket yapılmıştır Anket analizi için IBM SPSS 20 0 programı kullanılarak güvenilirlilik analizi, korelasyon analizi, faktör analizi ve regrasyon analizi yapılmıştır Analiz sonuçları, finansal risk, ürün performans riski, psikolojik risk, sosyal risk, teslimat riski ve çevrim içi ödeme riski gibi riskler ile satın alma niyeti arasında negatif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir ve ürün çeşitliliği, uygunluk ve kullanışlılık gibi değişkenler ile satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir Ayrıca analiz sonuçlarına göre algılanan risk arttıkça çapraz kanal serbest dolaşmanın da arttığı bulunmuştur ve bu çalışmada belirtilen hipotezler analiz sonuçları ile desteklenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.