Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji Bölümü

Fatty acid methly ester analysis of bacterial ısolates from Salt lake, Turkey and characterization of their extracellular enzymes

Tuz gölü bakteri izolatlarının yağ asidi metil ester analizi ve hücre dışı enzimlerinin karakterizasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153661 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT FATTY ACID METHYL ESTER ANALYSIS OF BACTERIAL ISOLATES FROM SALT LAKE, TURKEY AND CHARACTERIZATION OF THEIR EXTRACELLULAR ENZYMES Bahçeci, Hümeyra M Sc, Department of Biotechnology Supervisor: Assoc Prof Dr G Candan Gürakan Co-supervisor: Prof Dr Ufuk Bakır September 2004, 121 pages In this study, 1 1 bacterial isolates from Salt Lake Turkey were identified by using fatty acid methyl ester (FAME) analysis They were screened for production of industrially important enzymes xylanase, cellulase, a-amylase and protease These enzymes were characterized in terms of enzyme activity, stability, optimum temperature and optimum pH One of the isolates was identified as Bacillus pumilus, and two of them were identified as Bacillus subtilis Other isolates were determined to be Bacillus licheniformis All the isolates were determined to produce xylanase Optimum temperatures and optimum pH values of xylanases were 50-55 °C and pH 7 0-8 0 Xylanases were quite stable up to pH 8 0 and 70 °C Isolates were not significant cellulase IVproducers Four of the isolates did not produce any cellulase enzyme and the rest produced negligible amounts of cellulase Therefore, xylanases from the isolates were promising for pulp and paper industry, which requires cellulase free and stable xylanases All the isolates produced appreciable quantities of a-amylase Optimum temperatures and optimum pH values of a-amylases 60-80 °C and pH 7 0-8 0 a- Amylases were quite stable up to pH 9 0 and 80 °C ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TUZ GÖLÜ BAKTERİ İZOLATLARININ YAĞ ASİDİ METİL ESTER ANALİZİ VE HÜCRE DIŞI ENZİMLERİNİN KARAKTERİZASYONU Bahçeci, Hümeyra Yüksek Lisans, Biyoteknoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr G Candan Gürakan Yardımcı Tez Yöneticisi: Prof Dr Ufuk Bakır Eylül 2004, 121 sayfa Bu çalışmada, Tuz gölünden izole edilmiş 11 bakterinin yağ asidi metil ester profillerine göre kesin tanısı yapılmıştır, izolatların endüstriyel öneme sahip ksilanaz, selülaz, alfa-amilaz ve proteaz enzimlerini üretip üretmedikleri belirlenmiştir Bu enzimlerin enzim aktivitesi, stabilitesi, optimum sıcaklık ve optimum pH değerleri belirlenmiştir Bir izolat Bacillus pumilus ve iki izolat Bacillus subtilis olarak tanımlanmıştır Diğer izolatların Bacillus licheniformis olduğu belirlenmiştir Bütün izolatların ksilanaz enzimi ürettiği belirlenmiştir İzolatların ksilanaz enzimlerinin optimum sıcaklıkları ve optimum pH değerleri 50-55 °C ve 7 0-8 0 olarak belirlenmiştir Ksilanazlar pH 8 0 ve 70 °C limitine kadar yüksek oranda stabilite göstermektedirler İzolatların selülaz üretimi önemli miktarlarda değildir 4 izolatın selülaz enzimi üretmediği, diğerlerinin ise önemsiz miktarlarda selülaz vıüretimine sahip oldukları belirlenmiştir Bu yönleriyle ksilanaz enzimleri selülaz içermeyen ve stabil ksilanaza ihtiyaç duyan kağıt endüstrisi için umut vericidirler İzolatlara -amilaz enzimini önemli miktarlarda üretmektedir Enzimlerin optimum sıcaklıkları ve optimum pH değerlerinin 60-80 °C ve 7 0-8 0 olduğu saptanmıştır, a- Amilazlar pH 9 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.