Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fibromiyalji sendromunda parvovirüs B19 seroprevalansı ve etyopatogenezindeki rolünün araştırılması

Seroprevalance and the eiopathogenetic role of parvovirüs B19 in fibromyalgia syndrome

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132248 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Fibromiyalji Sendromu(FS), yaygın ağn, yorgunluk, uyku bozukluğu ve spesifik anatomik bölgelerde hassas noktalar ile karakterize olan, etyolojisi bilinmeyen kronik bir kas- iskelet sistemi hastalığıdır. FS etyopatogenezinhı tam olarak anlaşılmamasına rağmen, genetik faktörlerle anormal periferik ve santral mekanizmaların birlikteliğini savunan hipotezler mevcuttur. Çalışmamızın amacı FS'li hastalarda parvovirus Bl9 antikor prevalansını değerlendirerek, parvovirus Bl9 enfeksiyonu ile FS arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmamıza, ortalama yaşlan 44.3±3.8 olan 75 hasta ile ortalama yaşlan 44.2+8.1 olan 75 sağlıklı birey, kontrol grubu olarak alınmıştır. ELISA yöntemi ile her iki grubun serum parvovirus Bl9 IgM ve IgG antikorlarına bakılmıştır. Fiziksel fonksiyonlarını ve semptom şiddetlerini değerlendirebilmek için FS' li hastalara Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ) ve Görsel Ağn Skala (VAS) uygulanmıştır. Akut Bl9 enfeksiyonu geçirme prevalansı bakımından her iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. FS' li hastalarda % 81.3, kontrol grubunda % 64 oranında parvovirus B19 IgG pozitifliği saptanmıştır. Hasta grubunda parvovirus Bl9 IgG pozitifliği kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p = 0.027). FS' li hasta grubunda parvovirus Bl9 IgG' si pozitif ve negatif olanlar karşılaştırıldığında, klinik özellikler, FIQ skorlan ve VAS değerleri arasında fark saptanmamıştır. FS' li hastalarda Bl9 IgG pozitifliğinin anlamlı olarak yüksek bulunmasına karşın, fibromiyalji etyopatogenezinde parvovirus B 19 enfeksiyonunun tetikleyici bir rol oynadığını söyleyebilmek için daha ileri çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar sözcükler: Fibromiyalji sendromu, parvovirus Bl9, etyopatogenez, viral enfeksiyonlar

Summary:

Fibromyalgia syndrome (FS) is a chronic musculoskeletal disorder of unknown etiology, characterized by widespread pain, fatigue, sleep disturbance and exquisite tenderness at specific anatomic sites. Although the etiopathogenesis of FS is not completely understood, there are some hypotesis consisting genetic factors in combination with abnormal peripheral and central mechanisms. The aim of our study was to determine the seroprevalence of parvovirus B19 (B19) antibodies in patients with FS to assess the association between B19 infection and FS. Serum samples of seventy five patients (mean age 44.3±3.8) with FS and seventy five age and sex matched controls (mean age 44.2+8.1) were studied. Serum IgM and IgG anti- B19 antibodies were measured by ELISA. We administered the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) and visual analog scale (VAS) to evaluate physical function and symptom severity. No significant difference was found in the prevalence of acute B19 infection in both groups. 81.3% of patients (n=61) and 64% of the control group (n=48) had positive anti-B19 IgG antibodies. The seropositivity of the patients was significantly higher than the control group (p=0.027). No statistically significant difference were found regarding to the clinical features, FIQ scores and VAS values between anti B19 IgG positive and negative patients. Despite a statistically significant proportion of our patients had positive B19 IgG antibodies, further studies are needed to clarify the role of B19 infection as a triggering factor in the etiopathogenesis of FS. Key words : Fibromyalgia syndrome, parvovirus B19, etiopathogenesis, viral infections