Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fırat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Ftalosiyanin içeren makromoleküller ve bazı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

Synthesis and characterization of macromolecules containing phtalocyanine and their some metal complexes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 150023 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FTALOSIYANIN İÇEREN MAKROMOLEKULLER VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Davut ATEŞ Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 2004, Sayfa: 43 Simetrik sübstitüye ftalosiyaninlerin yanısıra, son yıllarda, asimetrik sübstitüye ftalosiyaninler oldukça ilgi çekmiştir. Bu çalışmanın ilk bölümünde 4-nitroftalonitril ve 4,5-bis(hekziltiyo)-l,2- disiyanobenzen (1 : 4)'in karışımı DMF'de riflaks edilerek asimetrik sübstitüye olmuş nitro grubu içeren metalli ftalosiyaninler hazırlandı. Çalışmanın son bölümünde sodyum hidroksit çözeltisinde çinko tozu ile bu nitro bileşikleri reaksiyonundan yeni azoftalosiyaninler hazırlandı. Bu bileşiklerin yapıları 'H-NMR, İR, elementel analiz ve UV/VIS spektroskopisi ile karakterize edildi. Spektrumların ve analizlerin sonuçları sentezlenmiş bileşiklerin önerilen yapılarını doğruladı. Anahtar Kelimeler : Ftalosiyanin, CuPc, CoPc, ZnPc V

Summary:

ABSTRACT Master Thesis SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MACROMOLECULES CONTAINING PHTHALOCYANINE AND THEER SOME METAL COMPLEXES Davut ATEŞ Fırat University Graduate School of Natural and Applied Sciencies, Department of Chemistry 2004, Page: 43 Beside the symmetrically substituted phthalocyanines, in the last a few years, unsymmetrically substituted phthalocyanines has attacted much interest. In the first part of this study, metal phthalociyanines containing an unsymmetrically substituted nitro groub were prepared by refluxing in DMF of a mixture of 4-nitrophthalonitrile and 4,5-bis(hexylthio)-l,2-dicyanobenzene (1:4). In the last part of this study, new azophthalociyanines were prepared from reactions of these nitro compounds with zinc powder in NaOH solution. The structures of these compounds were characterized by using 'H-NMR, IR, elemental analyses and UV/VIS spectroscopy. The resutls of spectrums and analyses confirmed the proposed structure of the synthesized compounds. Keywords : Fhthalociyanine, CuPc, CoPc, ZnPc VI