Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Gebelik takibinde ultranografi tetkikinde saptanan fetal santral sinir sistemi anomalilerinin fetal manyetik rezonans tetkiki ile karşılaştırılması, fetal manyetik rezonans tetkikinin tanıya ve gebelik yönlendirmesine katkıları

Additional findings of fetal magnetic resonance imaging to the prenatal sonographic diagnosis of central nervous system anomalies, contribution of fetal mri in pregnancy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293117 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gebelik takibinde ultrasonografi (USG) obstetrik muayenede değerli bir inceleme tekniğidir. USG incelemesinde fetus gelişiminin gestasyonel haftayla uyumluluğu ve fetal anomali varlığı araştırılır. USG ile anomali saptandığı durumlarda anomalinin ayrıntılı tanımlanması ve eşlik edebilecek gizli anomalilerin ortaya çıkarılması USG' nin sınırlamaları nedeniyle her zaman mümkün olamamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız gebelik takibi sırasında USG tetkikinde belirgin santral sinir sistemi (SSS) anomalisi saptanmış fetuslarda fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tetkikinin katkılarını araştırmaktır.Prenatal USG tetkikinde belirgin SSS anomalisi saptanmış 24-36 gestasyon haftası arasında 56 fetusa klinik endikasyonla fetal MRG tetkiki yapılmıştır. MRG endikasyonları ventrikülomegali (VM) olgularında ve orta hat anomalili olgularda olası ek anomali şüphesi, posteriror fossa lezyonlarının fetal pozisyonun uygun olmadığı olgularda net görülememesi, beyin gelişim geriliği şüphesi, kalpte rabdomyom saptanan olgularda olası subependimal-kortikal lezyon şüphesi, serebral destrüksiyon saptanan olgularda hasar yaygınlığının gösterilmesi ve olası ek bulguların gösterilmesiydi. Çekim protokolünde rutin olarak T2 ağırlıklı Half Fourier Single Shot Turbo Spin Echo (HASTE) sekansta aksiyel, sagital ve koronal planlar, T1 Fast Low Angle Shot (FLASH) sekansta aksiyal plan alınmıştır. Parenkimal ve ventriküler kanama şüphesi olan hastalara ve olası parenkimal lezyon düşünülen olgularda beyine sagital ve koronal planlarda T1 FLASH sekansları eklenmiştir. İncelemelerde teratojenik etkileri nedeniyle kontrast madde kullanılmamıştır. Tüm olgularda USG bulguları ile fetal MRG bulguları karşılaştırılmış ve MRG' nin ek bulgu saptamada katkıları bildirilmiştir.Çalışmamızda 56 olgudan 16'sinde (%28) MRG ile ek bulgu saptanmıştır. Ek bulgular sulkasyonda gecikme (n:4), polimikrogri, anterior interheminsferik fissürün yokluğu (n:2), interheminsferik fissür total yokluğu, tiroglossal kanal kisti, bazal ganglion agenezisi (n:2), Dandy Walker Malformasyonu, pontoserebellar hipoplazi (n:2), beyin sapı hipoplazisi, serebral parenkimde hasar (n:2), , subependimal nodül (n:3), kortikal tuber, kortikal displazi, intraventriküler hemoraji, spinal kordda syrinks ve ak madde hiperintensitesidir.5 olguda (%9) MRG incelemede saptanan ek bulgular hasta yönlendirmesine katkı sağlamıştır (subependimal nodül (n:2), DWM, pontoserebellar hipoplazi, infratentoryal araknoid kist ).Yapılan USG ve MRG bulguları ışığında ailenin isteği üzerine 18 olguda terminasyon işlemi gerçekleştirildi. 18 olgunun 6 (%33)' sında MRG incelemede ek bulgu saptanmıştır.Postnatal 7 adet MRG tetkiki yapılabilmiştir. Ek bulgu olarak 1 vakada subependimal nodül ve kortikal tuber, 1 vakada subependimal nodüller gösterilmiştir.Fetal SSS anomalilerinde lokalizasyondan bağımsız olarak beyin yapılarının daha net izlenebilmesi nedeniyle MRG, USG' ye yardımcı bir görüntüleme yöntemidir. Çalışmamızdaki ve dünya genelindeki bulguları göze alarak fetal MRG' nin, prenatal tanıda giderek daha çok kullanılacağını düşünmekteyiz.

Summary:

Obstetric ultrasound examination is a valuable technique in pregnancy. Fetal development according to gestational age and fetal anomalies are investigated in ultrasound examinations. When fetal anomaly detected by sonography, detailed definition of the anomaly and hidden additional anomalies may not always shown because of the limitations of sonography. The aim of this study is contribution of magnetic resonance imaging to the prenatal sonographic diagnosis of central nervous system anomalies in pregnancy.Fetal MRI performed to 56 fetuses (24 to36 gestational age) with prenatal sonographic diagnosis of central nerve system anomalies. Ventriculomegaly, probable additional findings in midline cerebral anomalies, posterior fossa anomalies, suspicion of developmental brain anomalies, probable subependimal nodules-cortical tubers in fetuses with detected cardiac rabdomyomas, the extention of cerebral destruction are the MRI indications. T2 weighted Half Fourier Single Shot Turbo Spin Echo (HASTE) sequences in axial, sagital and coronal plans and axial T1 Fast Low Angle Shot (FLASH) sequences are performed in routine examinations. Sagital and coronal T1 FLASH sequences added to fetuses which have suspicion of parencymal-ventricular hemorrhage and probable parenchymal lesions. Contrast agents did not used because of teratogenic effects. Sonographic and fetal MRI findings are compared in all fetuses. Additional findings of fetal MRI are notified.In our study additional findings are detected in16 of 56 fetuses (%28). Additional findings are delayed sulcation (n:4), polymicrogyria, absence of anterior interhemispheric fissure, total absence of interhemispheric fissure, thyroglossal channel cyst, basal ganglion agenesis (n:2), Dandy Walker Malformation, pontocerebellar hypoplasia (n:2), brainstem hypoplasia, serebral pharenchyma damage (n:2), subependymal nodule (n:3), cortical tuber, cortical displasia, intraventricular hemorrhage, syrinx in spinal cord and cerebral white matter hyperintensity.In 5 cases (%9), additional MRI findings contributed to clinical management (subependymal nodules (n:2), DWM, pontocerebellar hypoplasia, infratentorial arachnoid cyst).Because of parents demand, 18 pregnancy was terminated after the sonographic and MRI findings. Fetal MRI detected additional findings in 6 of 18 cases (%33).7 postnatal MRI performed. Additional findings are subependimal nodule and cortical tuber in an infant, and subependymal nodules in another infant.Fetal MRI is an adjunct examination to ultrasound imaging. Fetal MRI is monitoring the brain structures more clearly and observation of the central nervous system anomalies is possible without limitations of localisation of the lesion. In prenatal diagnosis, we think that fetal MRI is being increasingly used to evaluate the fetal anomalies.