Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı

Genç yetişkinlerin bağlanma stillerinin, yakın ilişkilerindeki psikolojik eğilimlerinin ve ilişki inançlarının incelenmesi

An investigation of young adults' attachment styles, psychological tendencies in their close relationships and their relationship beliefs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 437526 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, genç yetişkinlik dönemindeki bireylerin bağlanma stillerinin, yakın ilişkilerindeki psikolojik eğilimlerinin ve ilişki inançlarının incelenmesidir. Betimsel tarama modellerinden deneysel olmayan nicel araştırma modeli kullanılarak yapılan araştırmaya 18-40 yaş aralığındaki Genç Yetişkinlik Dönemi içerisinde bulunan, 314 kadın 134 erkek olmak üzere toplam 448 kişi katılmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE II), Çok Boyutlu İlişki Ölçeği (ÇBİÖ) ve İlişki İnançları Ölçeği (İİÖ) kullanılmıştır. Demografik bilgi formu ve ölçekler katılımcılara internet üzerinden gönderilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, MANOVA (çok değişkenli varyans analizi) ve stepwise (aşamalı) regresyon istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. İstatistiksel analiz ve hesaplamalara göre, yakın ilişkilerdeki psikolojik eğilimlerin cinsiyet, ilişki durumu ve çocuk sahibi olma/olmama değişkenleri açısından anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Bağlanma stilleri (kaygılı ve kaçınmacı) ilişki durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Bulgular, erkeklerin ve evli bireylerin yakın ilişkilerinde daha fazla akılcı olmayan inanca sahip olduğunu işaret etmektedir. Son olarak yakın ilişkilerdeki psikolojik eğilimlerin, kaçınmacı bağlanma stilini yüzde 47 düzeyinde yordadığı tespit edilmiştir.

Summary:

The purpose of this thesis is to investigate young adults' attachment styles, psychological tendencies in their close relationships and their relationship beliefs. A total of 448 people, 314 women and 134 men, in the age range of 18 to 40 participated in this research study which uses one of the descriptive survey models, nonempirical quantitative research model. Demographic Information Form, Experiences in Close Relationships Scale-II, Multidimensional Relationship Questionnaire and Relationship Beliefs Questionnaire were used as evaluation instruments in this study. Demographic information form and the scales are sent to participants over the internet via an online survey. To analyze the gathered information, t-test, MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) and stepwise regression statistical models were applied. According to statistical analyses and evaluations, it has been found out that psychological tendencies in close relationships were significantly different according to gender, relationship status and having children. Attachment styles (anxious and avoidant) were significantly different according to relationship status. Results show that men and married participants have much more irrational beliefs in their close relationships. Finally, psychological tendencies in close relationships are found to predict 47 percent of avoidant attachment style.