Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Geriatrik hastaların acil servise tekrarlayan başvuru nedenleri

Repeated visits of geriatric patients to emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303139 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Geriatrik has-talar acil servise sık ve tekrarlayan başvurular yapmaktadırlar. Bu çalışmada 2006 ?2011 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Büyük Acil Servisine başvuran geriatrik yaş gru-bundaki hastaların tekrarlayan acil servis başvurularının; demografik özellikleri, hastalıkları, kullanmakta oldukları ilaçlar, geçirmiş oldukları ameliyatlar, hangi şikayet ile acil servise başvurdukları, benzer şikayetlerle doktora başvurma durumları, hangi bölüme yattıkları, konsültasyon istenen bölümler, acil servise son 5 yılda başvuru sayıları, acil serviste ve yattıkları bölümde kalış süreleri üzerinden değerlendirilmesi amaçlandı. Son 5 yılda 16502 hasta toplam 27954 başvuru yapmıştı. Bu hastaların 11080'i bir kez, 5422'si ise tekrarlayan başvuru yapmıştı. Dosyasına ulaşılabilen 1967 ( 866 kadın) hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %33.25'inde (n: 654) birden fazla (tekrarlayan) başvuru vardı. Yaş ortalaması 74.1 (minimum 65, maksimum 108) olarak saptandı. İlk başvurularda saptanan ilk beş hastalık hipertansiyon (HT) %46.5 (n:1167), %23.7 (n: 594), koroner arter hastalığı (KAH) %21.6 (n:543), diabetes mellitus (DM) %18.6 (n: 467), kanser %12.1 (n:304) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) %10.2 (n: 255) idi. KOAH, HT, KAH, kanser, serebrovasküler olay, DM, kalp yetmezliği, benign prostat hipertrofisi varlığı tekrarlayan başvuru sıklığını artırıyordu. Geliş vital bulguları değerlendirildiğinde kalp hızının, solunum sayısının ve ateşin yüksek; satürasyonun düşük olması, özgeçmişinde kalça protezi, bypass, kanser cerrahisi olması, alkol kullanmakta veya kullanıp bırakmış olması tekrarlayan başvuru riskini artırmıştı. Birinci başvurularda %33.6 (n:661) hastanın benzer şikayetle daha önce doktora başvurduğu görüldü. Birinci başvurularda hastaların % 26.4'ü (n: 521) hastaneye yatış aldı. AF'si olan hastaların yarısı hastalığının farkında değildi. Tekrarlayan başvuru riskini hastaneye yatış almak, ASA, varfarin veya klopidogrel, antiepileptik, oral antidiyabetik, insülin, diğer ilaçlar, diüretik ve digoksin kullanımı, kan tetkiklerinde ise kalsiyum düzeyinin yüksek olması ile arttığı görüldü. Bu nedenlerden dolayı yaşlı hasta-lardan ayrıntılı hikâye alınmalı, özgeçmişleri ve ilaç hikâyeleri dikkatli değerlendirilmelidir. Hastaneye yatışlar ve yeni ilaç reçete edilirken gereklilik durumu göz önünde bulundu-rulmalı, diğer ilaçlar ve mevcut hastalık durumu ile etkileşimleri değerlendirilmelidir.Anahtar Kelimeler: Geriatrik, Acil Servis, Tekrarlayan Başvurular

Summary:

Geriatric patients are more likely to have frequent and repeated emergency department visits. In this study, we evaluated the geriatric patients? repeated visits to the Hacettepe University Emergency Department between 2006 ? 2011 according to their demographic characteristics, complaints, previous operations, comorbidities and medications, previous clinical assessments with similar complaints, hospitalization characteristics, consultations, the number of emergency department visits during 5 year period and the length of stay in the emergency department. 16502 patients made 27954 emergency department visits during last 5 years. 11080 patients had only one visit while remaining 5422 patients had repeated visits. A total of 1967 (866 female) patients whose files were available included. In this study 33.25% (n: 654) of the patients have more than one (repeated) emergency department visit. Mean age was 74.07 (minimum 65, maximum 108). The most common comorbidity reported in the first emergency department visit was hypertension (HT) (46.5%, n: 1167) followed by, coronary heart disease (21.6%, n: 543), diabetes mellitus (DM) (18.6%, n: 467), cancer (12.1%, n: 304) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 10.2% (n: 255). The risk factors associated with the repeated emergency department visits were presence of COPD, HT, coronary heart disease, cancer, cerebrovascular disease, DM, congestive heart failure, and benign prostatic hyperplasia. Presence of hip prosthesis, bypass or cancer surgery, increased heart rate and/or respiratory rate, fever or decreased saturation at the triage, alcohol consumption history were found to be other risk factors for the repeated emergency department visits. 33.6% (n: 661) of the patients have previous clinical assessments for similar complaints at their first emergency department visits. 26.4% (n: 521) of the patients were hospitalized at their first emergency department visits. Half of the patients with atrial fibrillation were unaware of their illnesses. The risk factors for repeated emergency de-partment visits were hospitalization, use of acetyl salicylic acid, warfarin, clopidogrel, antiepileptics, oral antidiabetics, insulin, digoxin, diuretics, other drugs, and having higher levels of calcium. For these reasons while evaluating elderly patients, a detailed history must be taken including all comorbidities and drug history. All side effects and interactions must be considered when prescribing new drugs. It should be taken into consideration that patients should be hospitalized only if there is an absolute indication.Key Words: Geriatric, Emergency Department, Frequent Visits?