Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı

Gerilim tipi baş ağrısı ve migrende umutsuzluk, kaygı, benlik algısı

Hopelessness, anxiety, self-esteem in migraine and tension-type headache

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 171449 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Amaç: Migren ve gerilim tipi baş ağrısı (GTB) en sık görülen iki baş ağrısı tipidir Baş ağrılarının gelişiminde ve süreğenleşmesinde bir çok nöropsikolojik mekanizmanın rol oynadığı düşünülmektedir Biz bu çalışmada, farklı baş ağrısı kliniği olan hastalarda umutsuzluk, anksiyete ve sosyal benlik algısı puanlarının farklı olup olmadığım araştırmayı amaçladık Yöntem: Çalışma, nöroloji polikliniğine başvuran baş ağrısı tanısı konan 72 migrenli, 28 GTB'lı ve 51 sağlıklı kontrolle yürütüldü Katılımcılar Genel bilgi formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Sürekli Kaygı Envanteri (SKE) ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ)doldurdu Bulgular: Gruplar yaş, eğitim yılı, medeni durum ve ekonomik durum açısından birbirine benzer yapıda idi GTB olan grubun BUÖ puanı migreni olan gruptan ve kontrol grubundan yüksekti (p<0 01) SKE puanları açısından; migren ve GTB grupları arasında istatistiksel fark olmadığı, her iki grubun kontrol grubundan yüksek olduğu tespit edildi SKÖ açısından üç grup arasında anlamlı farklılık tespit edilemedi Sonuç: Bu bulgular GTB'lı hastaların migrenli hastalara oranla daha fazla umutsuzluk yaşadıklarını göstermektedir Hasta grupları sağlıklı kontrol grubundan daha fazla kaygılı olmalarına rağmen kendi aralarında anlamlı fark bulunmadı Bu durum umutsuzluğun anksiyete ile beraber baş ağrısının bir parçası olduğunu düşündürmektedir Anahtar Sözcükler: Migren, gerilim tipi baş ağrısı (GTB), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Sürekli Kaygı Envanteri (SKE), Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) SUMMARY Objective: Migraine and tension-type headache (TTH) are two most common observed headache types A lot of neuropsychological mechanisms are considered to play a role in the development and chronicity of headaches In this paper, we intended to investigate whether the hopelessness, anxiety and social self-esteem scores are different or not in patients with different clinical signs of headache Method: Trial was conducted with 72 migraine patients, 28 TTH patients and 51 healthy controls that had applied to neurology out-patient clinic and diagnosed as headache ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZET Amaç: Migren ve gerilim tipi baş ağrısı (GTB) en sık görülen iki baş ağrısı tipidir Baş ağrılarının gelişiminde ve süreğenleşmesinde bir çok nöropsikolojik mekanizmanın rol oynadığı düşünülmektedir Biz bu çalışmada, farklı baş ağrısı kliniği olan hastalarda umutsuzluk, anksiyete ve sosyal benlik algısı puanlarının farklı olup olmadığım araştırmayı amaçladık Yöntem: Çalışma, nöroloji polikliniğine başvuran baş ağrısı tanısı konan 72 migrenli, 28 GTB'lı ve 51 sağlıklı kontrolle yürütüldü Katılımcılar Genel bilgi formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Sürekli Kaygı Envanteri (SKE) ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ)doldurdu Bulgular: Gruplar yaş, eğitim yılı, medeni durum ve ekonomik durum açısından birbirine benzer yapıda idi GTB olan grubun BUÖ puanı migreni olan gruptan ve kontrol grubundan yüksekti (p<0 01) SKE puanları açısından; migren ve GTB grupları arasında istatistiksel fark olmadığı, her iki grubun kontrol grubundan yüksek olduğu tespit edildi SKÖ açısından üç grup arasında anlamlı farklılık tespit edilemedi Sonuç: Bu bulgular GTB'lı hastaların migrenli hastalara oranla daha fazla umutsuzluk yaşadıklarını göstermektedir Hasta grupları sağlıklı kontrol grubundan daha fazla kaygılı olmalarına rağmen kendi aralarında anlamlı fark bulunmadı Bu durum umutsuzluğun anksiyete ile beraber baş ağrısının bir parçası olduğunu düşündürmektedir Anahtar Sözcükler: Migren, gerilim tipi baş ağrısı (GTB), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Sürekli Kaygı Envanteri (SKE), Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) SUMMARY Objective: Migraine and tension-type headache (TTH) are two most common observed headache types A lot of neuropsychological mechanisms are considered to play a role in the development and chronicity of headaches In this paper, we intended to investigate whether the hopelessness, anxiety and social self-esteem scores are different or not in patients with different clinical signs of headache Method: Trial was conducted with 72 migraine patients, 28 TTH patients and 51 healthy controls that had applied to neurology out-patient clinic and diagnosed as headache ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.