Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

GIS based landslide susceptibility mapping for the segment (km 60-km 83) of natural gas pipeline, North of Hendek

Hendeğin kuzeyinde yer alan doğal gaz boru hattının bir bölümü (60. km-83. km) için CBS tabanlı heyelan duyarlılık haritası hazırlanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119214 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT GIS BASED LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING FOR THE SEGMENT (KM 60 - KM 83) OF NG PIPELINE, NORTH OF HENDEK ÇEVİK, Engin M.S., Department of Geological Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tamer TOPAL Co-Supervisor: Prof. Dr. Vedat DOYURAN April 2002, 77 pages A segment of natural gas pipeline constructed in 1997 between Pazarcık and Ereğli Steel Factory was damaged due to landsliding near Kazimiye-Hendek. Re routing of the problematic segment of the pipeline is still under discussion and requires preparation of landslide susceptibility maps. In this study, geographical information systems (GIS) and statistical approaches, namely statistical index (Wi) and weighting factor (WF) methods have been used to prepare landslide susceptibility zonation map of the problematic segment of KDZ Ereğli -Pazarcık natural gas pipeline. For this purpose, thematic layers including landslide inventory, geology, slope, aspect, elevation, land-use/land- cover, drainage density, distance to stream, and distance to fault maps were prepared. iiiHowever, distance to fault was not used in the susceptibility analyses because inverse relationship exists between distance to fault and landslide distribution due to areal limitations and inability of mapping of some burried faults and shear zones. In the study area, lithological units sedimentary in character are exposed. Landslides occur in the unconsolidated to semi-consolidated clay dominant units and regolith. Based on the analyses by Wi and WF methods using thematic layers, five susceptibility zones were assessed. WF method gives better results than Wi method because it produces much more distinct and homogeneous landslide susceptibility zones. Geology is found to be the most important layer for the study area. Örencik formation, where most of the landslides are located, perfectly matches with the very high susceptibility zones. Based on the findings obtained in this study, the Örencik formation and alluvium should be avoided during re-routing. Agricultural activities should not be allowed in the close vicinity of the pipeline. Key words: GIS, Hendek, Landslide susceptibility mapping, Natural gas pipeline, Statistical methods IV

Summary:

öz HENDEĞİN KUZEYİNDE YER ALAN DOĞAL GAZ BORU HATTININ BİR BÖLÜMÜ (60.KM - 83.KM) İÇİN CBS TABANLI HEYELAN DUYARLILIK HARİTASI HAZIRLANMASI ÇEVİK, Engin Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Tamer TOPAL Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Vedat DOYURAN Nisan 2002, 77 sayfa Pazarcık-Ereğli Demir Çelik fabrikası arasında 1997 yılında yapılan doğal gaz boru hattının Kazımiye-Hendek yakınındaki kesimi heyelan nedeniyle hasar görmüştür. Boru hattının problemli kesiminde yeni güzergahın belirlenmesi gündemde olup, bu amaçla heyelan duyarlılık haritasının hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, coğrafi bilgi sistemi ve istatistiksel yöntemler (istatistiksel indeks (Wi) ve ağırlık faktörü (WF)), KDZ Ereğli-Pazarcık doğal gaz boru hattının problemli kesimi için heyelan duyarlılık haritası hazırlanması amacıyla kullanılmıştır. Bu amaçla; heyelan dağılım, jeoloji, eğim, bakı, yükseklik, arazi kullanımı/bitki örtüsü, drenaj yoğunluğu, drenaj hatlarına yakınlık ve faya yakınlık haritaları hazırlanmıştır. Ancak, çalışma alarmım küçük olması ve bazı gömülü fay ve makaslama zonlarının haritalanamaması nedeniyle, faya yakınlık ile heyelan dağılımı varasında ters ilişki gözlenmiş, bu nedenle faya yakınlık duyarlılık analizlerde kullanılmamıştır. Çalışma alanında sedimanter kökenli birimler bulunmakta olup, heyelanlar pekişmemiş ve/veya az pekişmiş birimler ile ayrışmış seviyeler içerisinde meydana gelmektedir. Wi ve WF yöntemleri kullanılarak yapılan analizlerde, beş duyarlılık zonu belirlenmiştir. Daha belirgin ve homojen zonlar elde edilmesi nedeniyle WF yöntemi, Wi yöntemine göre daha iyi sonuç vermektedir. Jeoloji, çalışma alam için en önemli katmam oluşturmaktadır. Bu katman içindeki heyelanların en yoğun görüldüğü Örencik formasyonu, duyarlılık haritasındaki çok yüksek duyarlılık zonu ile örtüşmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, yeni boru hattı güzergahı, Örencik formasyonu ve alüvyon içerisinden geçirilmemelidir. Ayrıca, tarımsal faaliyetler, doğal gaz boru hattı yakınında yapılmamalıdır. Anahtar Kelimeler: CBS, Hendek, Heyelan duyarlılık haritalaması, Doğal gaz boru hattı, İstatistiksel yöntemler fX.¥ÖSSEü&ĞaEHMfâ^g