Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Global finansal krizler ve çok kriterli karar verme yöntemi ile ekonomik kriz tahmini

Global financial crises and economic crisis foreasting via multi criteria decision making

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 295766 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ekonomik krizler iktisat biliminin her zaman en çok dikkat çeken konularından birisi olmuştur. Neredeyse ekonomi kavramının oluşumuyla birlikte ortaya çıkan kriz kavramı, 1929'da yaşanan büyük buhranla birlikte birçok araştırmanın konusu haline gelmiş ancak yaşanan ekonomik krizlerin sıklıkları giderek artarak devam etmiştir.Bu çalışmanın temel amacı, sistem bakış açısıyla, ekonomik kriz kavramını tüm yönleriyle incelemek, günümüze dek yaşanmış olan global özellik gösteren ana ekonomik kriz deneyimlerinin tamamının kronolojik incelemesinin yanında, iktisat prensipleri açısından analizini yaparak olası krizleri önleme konusunda başucu bir çalışma ortaya koymaktır.Çalışmanın ilk bölümündegiriş kısmında genel bilgiler verildikten sonra, ikinci bölümde finansal krizler tanımlanarak finansal krizlere neden olan faktörler ve finansal kriz göstergeleri hakkında bilgi verilmiş, temel makroekonomik krizlerin sınıflandırılması yapılarak kriz türlerinin nedenleri, gelişimleri ve para krizi modelleri üzerinde durulmuştur.Üçüncü kısımda ise 1929 Büyük Buhrandan başlayarak 2008 Mortgage Krizi' ne kadarki dönemde dünyada gerçekleşen global fnansal krizler sebep sonuç ilişkisine bağlı kalınarak, ekonomik kriz modelleri çerçevesinde incelenmiştir.Dördüncü bölümde ise, Türkiye' de yaşanan 1994 ve 2000-2001 krizleri aynı prensipler göz önünde bulundurularak irdelenmiştir.Beşinci bölümde ise, belirlenen ekonomik kriz öncü göstergelerinin gelecek değerlerinin zaman serileri analizi ile tahmininden hareketle, Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden Analitik Network Proses yöntemi ile 2014Q4 için ülkemizde finansal kriz yaşanma olasılığı bulunmaya çalışılmıştır.

Summary:

Economic crises have always been one of the issues of the economics that attarct most attention. The crisis term that released almost with the formation of the economics have always been a matter of many studies by The Great Depression occured in 1929 howewer but the frequency of the economic crises gradually increased.The main purpose of this study is to research economic crisis with all the aspects and to offer a new methodology by examining whole main global economic crisisis? s according to not only chronological study, but also due to ecomomical principles.After giving an expanded abstract of the study in the irst chapter of the study, in the second chapter of the study, the term of financial crisis, the causes of the financial crisis, financial crisis indicators, categorization of the fundamental economic crisis and current crisis models are explained.In the third chapter of the study, entire financial crisis experimentations from The Great Depression, 1929, to 2008 Mortgage Crisis are scrutinized due to cause- effect relations and economic crisi?s models.In the fourth chapter of the study, Turkey? s economic crisis experiences of 1994 and 2000-2001 are evaluted with the same methodology.In the fifth chapter of the study, with the base of the future values of the determined financial crisis indicators, the financial crisis possibility for 2014Q4 is forecasted, by using a well known Multi Criteria Decision Making methodology - Analytical Network Proses.Finansal kriz, ekonomik kriz öncü göstergeleri, zaman serileri analizi, çok kriterli karar verme