Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

Görevi kötüye kullanma suçu (Türk Ceza Manunu Md.257)

Misfeasance in public office (Turkish Penal Code Art.257)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 573530 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun "Kamu İdaresi'nin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" bölümünde 257. maddede düzenlenmiştir. Görevi kötüye kullanma suçu, tali ve tamamlayıcı bir suç tipidir. Bu suçla korunan hukuki değer öncelikle kamu idaresindeki işleyişin düzenli ve etkili bir şekilde devamının sağlanmasıyla devlet düzeninin korunmasıdır. Ayrıca kamu hizmetinden faydalanan kişilerin de menfaatlerinin ve devlete olan güvenlerinin korunması istenmiştir. Suçun faili, kamu görevlisi ya da özel yasası gereğince kamu görevlisi gibi cezalandırılabilen kimselerdir. Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi, anlaşılır. Suçun mağduru, hem birey hem de kamu idaresidir. Kamu görevlisi, görevinin gereklerine aykırı hareket eder ise yahut ihmal ederse ve bu durum kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olursa ya da kişilere haksız bir menfaat sağlanmış olursa fail cezalandırılacaktır. Kişilerin mağduriyeti, kamunun zararı ya da kişilere haksız kazanç sağlama olup objektif cezalandırılabilme şartı değildir. Bu suç zarar suçudur ve seçimlik hareketli suçlardandır. Kasten işlenebilir. Soruşturma izni alınarak yargılama yapılır. Anahtar Kelimeler: Görevi Kötüye Kullanma, Görevi İhmal, Kamu Görevlisi Haksız Menfaat

Summary:

Misfeasance in public office is regulated by the 257th provision of the " Offences Against the Reliability and Functioning of the Public Administration" section of the Turkish Penal Code. Misconduct crime is a secondary and complementary crime. The judicial value, protected against this crime primarily, is continuity of the federal order via ensuring persistency of the state of affairs of public administration, orderly and efficiently. Furthermore, it is aimed to protect the benefits of the persons benefiting from the public service and their trust in the state. Offender of the crime is a public official or a civilian whom can be penalized as a public official, in accordance with the special law. A public official is a person whom contributes to handling of public services, temporarily or permanently, by being appointed or elected or assigned in any manner. The victim of the crime is both the person and the public administration. If a public official fails to discharge his duty or if he neglects his duty, and if the same results in unjust suffering of the person or the public, or allows a person to secure unjust benefits, than the offender shall be subject to a penalty. Unjust suffering of persons or the public or securing unjust benefits, is the outcome of this offense which exstipulates objective penalization. It is a crime that causes damage and is committed by performing one or more of the acts listed by law. It may be committed intentionally. The proceedings are initiated after obtaining a permission for interrogation. Keywords: Misconduct, Negligence, Public Servant, Improper Advantage