Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Granüloza hücreli over tümörlerinde HER2 amplifikasyonunun FISH (Floresan in situ hibridizasyon), ekspresyonunun IHC (İmmunohitokimya) metodu ile gösterilmesi

Demonstration of HER2 amplification by FISH (Fluorescence in situ hybridization) and its expression by IHC (İmmunohistochemical) methods in granulosa cell tumors of the ovary

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 336817 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Uzun N. (2012). Granüloza Hücreli Over Tümörlerinde HER2 amplifikasyonunun FISH, Ekspresyonunun IHC ile Gösterilmesi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.Over kanseri kadın genital kanserleri içerisinde önemli bir yer tutar çünkü en çok ölüme neden olan genital kanser over kanseridir. Tüm over tümörlerinin %90'ını epitelyal over tümörleri oluşturmaktadır. Overin seks-kord stromal tümörleri, germ hücreli tümörleri ve metastatik tümörler ise hep birlikte tüm over tümörlerinin %10'unu oluştururlar. Granüloza hücreli tümörler seks kord stromal tümörler grubu içinde yer almaktadırlar.HER2 geni; ERBB2 ve NEU olarak da adlandırılır. 17. kromozomun uzun kolunun 12-21 bölgesinde lokalize olmuş bir onkogendir. HER2'nin aşırı ekspresyonu hücre proliferasyonu, diferansiyasyonu, migrasyonu ve apoptoz ile ilişkili sinyalleşme yolaklarını başlatır. Aynı zamanda meme ve over kanserli hastalar için kötü prognozla ilişkilendirilir. Epitelyal kötü huylu over tümörlerinde HER2 ile ilgili çalışmalar oldukça fazladır ve bu çalışmalarda HER2 geninin aşırı ekspresyon düzeyleri oldukça değişkenlik göstermektedir. HER2 geninin amplifikasyonu birçok kanser çeşidinde gözlenmektedir. Overin seks-kord stromal tümörleri, germ hücreli tümörleri ve metastatik tümörlerinde HER2 ekspresyonu ile ilgili yapılan çalışmaların nadir ve alınan sonuçların çelişkili olmasından yola çıkarak, biz çalışmamızda arşiv dokusundan hazırlanan 20 granüloza hücreli over tümörlü parafine gömülü doku kesitinde HER2 amplifikasyonunu FISH ve ekspresyonunu IHC metodu ile araştırdık. Granüloza hücreli over tümörlü doku örneklerinin hiçbirinde HER2 gen amplifikasyonu ve ekspresyonuna rastlamadık. Bu konu ile ilgili daha fazla çalışma gerekli olmakla birlikte, sonuçlarımız meme kanserlerinin aksine granüloza hücreli over tümörlerinde HER2 ekspresyon ve amplifikasyon çalışmalarının patojenik bir öneme sahip olmadığını düşündürmektedir.Anahtar kelimeler: HER2, Over kanseri, Amplifikasyon, Ekspresyon, FISH, IHC.Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 13449

Summary:

Uzun, N.(2012). Demonstration of HER2 amplification by FISH and its expression by IHC methods in granulosa cell tumors of the ovary. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Medical Biology, Master Thesis. Istanbul.Ovarian cancer has an important place among female genital cancers, because it is the most lethal gynecologic malignancy.Epithelial ovarian malignancies comprise about 90% of all the ovarian tumors. Ovarian sex-cord stromal tumors, germ cell tumors and metastatic tumors together constitute 10% of all ovarian tumors.The granulosa cell tumors that we examined, are a subtype of sex-cord stromal tumors.The HER2 gene which is located on chromosome 17q12-21 also named NEU or ERBB2. Overexpression of HER2 initiates intracellular signaling pathways involved in cell proliferation, differentiation, migration and apoptosis. At the same time its overexpression is correlated with a poor prognosis for breast and ovarian cancer patients. There are a lot of reports about HER2 expression in epithelial malignant ovarian tumors and the overexpression in these studies are quite variable. Amplification of the HER2 gene is observed in many cancer types. Considering that the studies about HER2 expression in the other malignant ovarian tumors are rare, and the results are conflicting, in this study we evaluated the HER2 gene amplification with FISH, and its over expression with IHC methods in 20 granulosa cell tumor parafin sections obtained from archival tissue. We detected neither HER2 gene amplification nor its expression in none of the granulosa cell tumors. Although further studies are required, in contrast to breast cancer our results indicate that HER2 analysis has no pathogenic significance in granulosa cell tumors of the ovary.Key Words: HER2, Ovarian cancer, Amplification, Expression, FISH, IHCThis study was supported by The Research Fund of Istanbul Universty. Project No: 13449