Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


GATA / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp Anabilim Dalı'nın afetlere hazırlık durumu, hastane afet planının hospital Incident Command System (HICS) ve major ıncident medical management and support (MIMMS) ile karşılaştırılması

Disaster preparedness of Gülhane Military Medical Academy department of emergency medicine, comparing the hospital incident plan with HICS and MIMMS

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 391052 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Afetler engellenemedikleri ve sonucunda büyük kayıplara sebep olduğundan afetlerle mücadele konusuna hak ettiği önem verilmelidir. Afetle mücadelenin ilk koşulu hazırlıktır. Afet hazırlığı bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir. Hastaneler afet sonrasında kapasitelerinin çok üstünde bir hasta ve iş yükü ile karşılaşmak ve sayısız sorun başlığı ile uğraşmak durumunda kaldıklarından afete hazırlıklı olması gereken teşkillerin başında gelirler. Hastanelerde afetle ilk yüzleşen ve kontrolsüz hasta akışına maruz kalan birimler ise acil servislerdir. Acil servisler hastane afet hazırlığının her basmağında rol almalıdır. Hastane afet planı hastaneleri olası afetlere karşı hazır hale getirmeyi amaçlamaktadır. HICS ve MIMMS hastane afet planı oluşturmaya yönelik dünyada yaygın kabul görmüş ve halen birçok ülke hastaneleri tarafından uygulanan hastane olay yönetim sistemleridir. Afetlerin sıklıkla yaşandığı ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından her hastanenin bir afet planı olması zorunlu tutulmuştur. Türkiye?de genelde uygulanan hastane afet planları Hastane Olay Komuta Sistemi (Hospital Incident Command System) (HICS)? ne göre oluşturulmuştur. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF) Eğitim Hastanesi? nin mevcut afet planı da HICS? e göre güncellenmektedir. Bu araştırma ile GATA Acil Tıp Anabilim Dalı?nın mevcut mimari, personel ve tıbbi ekipman imkanları ile afetlere hazırlık durumunun değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca HICS? in hastanemize uygunluğu değerlendirilmiş ve güncellenmekte olan afet planı MIMMS ile karşılaştırılmıştır. Çalışmamamıza ışık tutması için hastanemiz sınırları içinde yapılan afet tatbikatları gözden geçirilmiştir.

Summary:

Because disasters can not be prevented and lead to large losses, deserved attention should be given to the fight against disasters. The first condition for the fight against disaster is preparation. Disaster preparedness is an indication of the development of a country. After a disaster hospitals encounter patient and workload, much more higher than its capacity and deal with numerous problems. That?s why hospitals should be ready for a disaster. In hospitals, emergency services are the units that face disaster first and are exposed to the flow of uncontrolled patients. Emergency services should take part in every stage of the disaster preparation of hospitals. Hospital disaster plan aims to make hospitals prepared for possible disasters. HICS and MIMMS are disaster management systems that are used for hospital incident planning. They are widely accepted worldwide and applied by hospitals in many countries. Disasters often experienced in our country and each hospital were required to have a disaster plan by the Ministry of Health. Hospital disaster plans that are generally implemented in Turkey are formed according to Hospital Incident Command System (HICS). Gülhane Military Medical Faculty Training Hospital disaster plan is also being updated according to HICS. With this research, it is aimed to evaluate the disaster preparedness of the existing architecture, personel and medical equipment of GATA Department of Emergency Medicine. Also HICS is evaluated for compatibility and the updated hospital disaster plan is compared with MIMMS. To shed light on our research, hospital disaster drills that were made in our hospital are reviewed.