Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sinir Bilimi Anabilim Dalı

Hafif kognitif bozukluk (HKB) hastalarında hippokampus hacimleriyle spontan EEG' nin spektral özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması

Investigation of the relationship between hippocampal volumes and the spectral characteristics of spontaneous EEG in mild cognitive impairment (MCI) patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360084 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) sağlıklı yaşlanma ile Alzheimer Hastalığı (AH) arası bir durum olarak tarif edilmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve dinlenim elektroensefalografi (EEG) HKB' tan AH' na dönüşümü öngörmek için yararlı araçlar olarak kabul görmektedir. Bu çalışmada HKB hastaları ile erken evre AH hastalarını, sağlıklı kontrol olgularıyla hippokampal atrofi, elektrofizyolojik sonuçlar ve nöropsikiyatrik tarama test skor sonuçları açısından karşılaştırmayı amaçladık. Göz açık ve göz kapalı olarak kaydedilmiş olan spontan EEG verileri üzerinde Fourier dönüşümü kullanılarak frekans bantlarındaki güç değerleri hesaplandı. MRG görüntülerinin volumetrik analizi için subkortikal segmentasyon yapıldı. Yaşları 54-89 arasında değişen 38 HKB hastası, 22 AH hastası ve 20 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Hippokampus hacmi erken evre AH grubunda daha fazla olmak üzere HKB ve AH hastalarında anlamlı oranda azalmış bulundu. Göz kapalı ve göz açık EEG' de alfa tepe frekansı erken AH grubunda fronto-santral hatta diğer gruplara göre düşüş gösterirken, teta band bağıl gücü erken AH grubunda frontal alanda anlamlı derecede yüksek bulundu. Mini Mental Durum Muayenesi (MMSE) ve Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası- Yenilenmiş (ACE-R) tarama test skorlarında erken AH grubunda en düşük, kontrol grubunda en yüksek sonuçlar elde edildi. Bu bulgular HKB' un sağlıklı yaşlanma ile AH arasında bir geçiş durumu olduğu düşüncesi ile tutarlıdır. Spontan EEG frekans spesifik spektral güçler, özellikle alfa gücü ve hippokampal hacim parametrelerinin değerlendirilmesi AH, HKB ve kontrol grubunu birbirinden ayırmada ilave gösterge olarak kullanılabilir.

Summary:

Mild cognitive impairment (MCI) is described as the intermediary state between healthy aging and Alzheimer's disease (AD). Magnetic resonance imaging (MRI) and resting electroencephalography (EEG) has been suggested as useful tools in prediction of conversion from MCI to AD. In this study, we aimed to compare hippocampal atrophy, electropsycological results and neuropsychiatric screening tests scores between MCI patients, early AD patients and healthy elderly control subjects. Power values in frequency bands was calculated by using Fourier transform on spontaneous EEG data recorded eyes closed and eyes open. Subcortical segmentation was performed for volumetric analysis of MRI images. Thirty eight MCI, 22 AD and 20 healthy control subjects ages ranged from 54 to 89 years were studied. Hippocampal volume was significantly reduced in MCI patients, predominantly in AD patients. In eyes closed and eyes open EEG alpha peak frequencies were lower in early AD group than in other groups over fronto-central regions, whereas relative power of the theta band was significantly higher in early AD group over frontal regions. Mini Mental State Examination (MMSE) and Addenbrooke's Cognitive Examination Revised (ACE-R) screening test scores were lowest in AD and highest in healthy controls. These findings may be consistent with the notion that MCI is a transitional state between healthy aging and AD. Evaluation of spontaneous EEG frequency specific spectral powers, especially alpha powers and hippocampal volumes can be used as additional markers differentiating AD, MCI and healthy controls.