Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Organik Kimya Bilim Dalı

Halobutadienler ve tiyollerden yeni tiyoeterlerin sentezi

The synthesis of new thioethers from halobutadienes and thiols

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305532 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızın ilk aşamasında başlangıç maddesi olarak kullanılmak üzere 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiği sentezlendi.Çalışmamızın ikinci aşamasında başlangıç maddesi olarak kullanılan 1,1,2,3,4,4-heksaklor-1,3-butadien (1) ve 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiklerinin çeşitli tiyol bileşikleri ile olan reaksiyonları incelendi.1,1,2,3,4,4-Heksakloro-1,3-butadien (1) bileşiği ile 2-aminotiyofenol bileşiğinin bazik ortamda (EtOH/NaOH) gerçekleştirilen reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 1-(2-aminofeniltiyo)-1,2,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (2) ve 1,4-bis(2-aminofeniltiyo)-1,2,3,4-tetraklor-1,3-butadien (3) bileşikleri elde edildi. 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiği ile 4-(t-butil)benzilmerkaptan bileşiğinin çözücüsüz ortamda gerçekleştirilen reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (5) bileşiği elde edildi. 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiği ile 4-(t-butil)benzilmerkaptan bileşiğinin bazik ortamda (EtOH/NaOH) gerçekleştirilen reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 4,4-diklor-2-nitro-1,1,3-tris[4-(t-butil)benziltiyo]-1,3-butadien (6) bileşiği elde edildi. 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiği ile 2,3,5,6-tetraflortiyofenol bileşiğinin çözücüsüz ortamda gerçekleştirilen reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (7) bileşiği elde edildi.Çalışmamızın üçüncü ve son aşamasında, elde ettiğimiz mono(tiyo)sübstitüe-2-nitro-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien bileşiklerinin N-nükleofil bileşikleri (morfolin, piperazin ve türevleri) ile olan reaksiyonları incelendi ve bilinmeyen, yeni N,S-disübstitüe nitrodien bileşikleri elde edildi.2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (5) bileşiği ile morfolin bileşiğinin reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 1-morfolino-2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-triklor-1,3-butadien (8) bileşiği elde edildi. 2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (5) bileşiği sırasıyla piperazin, 1-(2-florfenil)piperazin, 1-(4-florfenil)piperazin, 2,5-dimetilpiperazin ve N-metilpiperazin ile reaksiyona sokuldu ve sırasıyla bilinmeyen, yeni N,N-bis[2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-trikloro-1,3-butadienil]-piperazin (9), 1-[(2-florofenil)piperazinil]-2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-triklor-1,3-butadien (10), 1-[(4-florofenil)piperazinil]-2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-triklor-1,3-butadien (11), N,N-bis[2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-trikloro-1,3-butadienil]-2,5-dimetilpiperazin (12) ve 1-(N-metilpiperazinil)-2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-triklor-1,3-butadien (13) bileşikleri elde edildi. 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (7) bileşiği ile morfolin bileşiğinin reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 1-morfolino-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-3,4,4-triklor-1,3-butadien (14) bileşiği elde edildi. 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (7) bileşiği sırasıyla 1-(2-florfenil)piperazin, 1-(4-florfenil)piperazin ve N-metilpiperazin bileşikleri ile reaksiyona sokuldu ve sırasıyla bilinmeyen, yeni 1-[(2-florofenil)piperazinil]-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-3,4,4-triklor-1,3-butadien (15), 1-[(4-florofenil)piperazinil]-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-3,4,4-triklor-1,3-butadien (16) ve 1-(N-metilpiperazinil)-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-3,4,4-triklor-1,3-butadien (17) bileşikleri elde edildi.Sentezlenen bu yeni bileşikler kolon kromatografisi ve kristallendirme yöntemleri ile saflaştırıldı. Yapıları mikroanaliz ve spektroskopik yöntemler (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR ve MS) ile aydınlatıldı.

Summary:

In the first step of our study, 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4) was synthesized to use as a starting compound.In the second step of our study, the reactions of 1,1,2,3,4,4-hexachloro-1,3-butadiene (1) and 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4), which are used as starting compounds, with various thiols were investigated.The reaction of 1,1,2,3,4,4-hexachloro-1,3-butadiene (1) with 2-aminothiophenol in the presence of NaOH in EtOH was carried out and new 1-(2-aminophenylthio)-1,2,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (2) and 1,4-bis(2-aminophenylthio)-1,2,3,4-tetrachloro-1,3-butadiene (3) compounds were obtained. From the direct reaction of 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4) with 4-(t-buthyl)benzylmercaptan, new 2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (5) compound was obtained. The reaction of 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4) with 4-(t-buthyl)benzylmercaptan in the presence of NaOH in EtOH was carried out and new 4,4-dichloro-2-nitro-1,1,3-tris[4-(t-buthyl)benzylthio]-1,3-butadiene (6) compound was obtained. From the direct reaction of 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4) with 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol new 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (7) compound was obtained.In the third and last step of our study, the reactions of mono(thio)substituted-2-nitro-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene compounds which we obtained, with N-nucleophile compounds (morpholine, piperazine and their derivatives) were investigated and new N,S-disubstituted nitrodiene compounds were obtained.From the reaction of 2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (5) with morpholine, new 1-morpholino-2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (8) compound was obtained. The new compounds N,N-bis[2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadienyl]-piperazine (9), 1-[(2-fluorophenyl)piperazinyl]-2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (10), 1-[(4-fluorophenyl)piperazinyl]-2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (11), N,N-bis[2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadienyl]-2,5-dimethylpiperazine (12) and 1-(N-methylpiperazinyl)-2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (13) were synthesized from the reaction of 2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (5) with piperazine, 1-(2-fluorophenyl)piperazine, 1-(4-fluorophenyl)piperazine, 2,5-dimethylpiperazine and N-methylpiperazine in turn. From the reaction of 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (7) with morpholine, new 1-morpholino-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (14) compound was obtained. The new compounds 1-[(2-fluorophenyl)piperazinyl]-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (15), 1-[(4-fluorophenyl)piperazinyl]-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (16) and 1-(N-methylpiperazinyl)-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (17) were synthesized from the reaction of 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (7) with 1-(2-fluorophenyl)piperazine, 1-(4-fluorophenyl)piperazine and N-methylpiperazine in turn.The novel products were purified either crystallization or via column chromatography. Structures of these novel products were characterized by microanalysis and spectroscopic methods (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR and MS).