Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Hastane öncesi acil bakım profesyonellerinin mahremiyete ilişkin görüşleri: Adana ili ölçeğinde bir çalışma

Pre-hospital emergency care professionals views on the privacy: A study in Adana 112 scale

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 622771 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hastane öncesi acil tıp kendine has özellikleri bulunan bir alandır. Oldukça dinamik olan bu alanda sınırları koymak da esasında pek mümkün değildir. Her an farklı bir olguyla farklı bir yer ve farklı bir zamanda karşılaşmak olanaklıdır. Alanın spesifikliği ise eldeki imkanlar ile zor şartlar altında hastaya müdahalede bulunmaktır. Monoton olmayan bu alanda yer alan acil sağlık profesyonelleri asli olan görevlerini yerine getirirken pek çok problemle de baş başa kalmaktadır. Etik ikilemler ve ihlaller ile karşılaşan sağlık profesyonelleri hasta için doğru ve yararlı olanı yapmak için bir çıkış aramaktadır. Çalışmamızın amacı, hastane öncesi alanda görev alan acil sağlık profesyonellerinin hasta mahremiyet konusundaki yaklaşımlarını belirlemektir. Bu amaçla Adana 112 İl Ambulans Servisi'nde aktif olarak görev yapan sağlık profesyonellerine yönelik tanımlayıcı bir araştırma yapılmıştır. Uygulanan veri toplama formunda demografik bilgilere ait 7, alana yönelik ise 17 adet ifade bulunmaktadır. Katılımcılardan bu ifadeleri benimseme derecelerine göre 0-10 arası puan vermeleri istenmiştir. Toplamda 500 adet katılımcının verileri değerlendirilmiştir. Genel olarak; hastane öncesi acil sağlık profesyonellerinin mahremiyet hakkını benimsediği, ancak hayati tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda bu hakkın ikinci plana atılabildiği bulunmuştur.

Summary:

Pre-hospital emergency medicine is an area with its own characteristics. It is not possible to set limits in this highly dynamic field. It is possible to encounter a different phenomenon at a different place and at a different time. The specificity of the field is to intervene under difficult conditions with the available facilities. In this non-monotonous field, emergency healthcare professionals face many problems while performing their essential duties. Faced with ethical dilemmas and violations, health professionals are seeking an outlet to do what is right and beneficial for the patient. The aim of this study was to determine the attitudes of emergency health professionals in the field of patient privacy in the pre-hospital area. For this purpose, a descriptive study was conducted for health professionals working actively in Adana 112 Provincial Ambulance Service. In the data collection form, there are 7 expressions of demographic information and 17 expressions for the field. Participants were asked to give a score between 0 and 10 according to their degree of adoption. Data of 500 participants were evaluated in total. Generally; It was found that pre-hospital emergency healthcare professionals adopted the right to privacy, but in the case of life-threatening this right could be subordinated.