Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Mustafa Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Hatay ili ve çevresinde süt sığırı yetiştiriciliği ve sığır besiciliği yapılan tarım işletmelerinin teknik, ekonomik ve yapısal özellikleri

The technical, economical and structural characterics of presently active dairy and feeding cattle farms in Hatay region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 50245 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

V oz Bu çalışmada, Hatay bölgesindeki süt sığın yetiştiriciliği ve sığır besiciliği yapılan tarım işletmelerinin teknik, ekonomik ve yapısal özellikleri araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre süt sığırcılığı yapılan işletmelerin % 75 (75 işletme)' i ekstansif koşullarda yetiştiricilik yapmaktadır. Bölgedeki süt sığır varlığının % 10' unu kültür ırkları, % 46' sini melez genotipler ve % 44' ünü de yerli ırklar oluşturmaktadır. İşletme başına ortalama sağmal inek sayısı ise 4.2 baş olarak hesaplanmıştır. Sığır besiciliği yapılan işletmelerin % 96 (45 işletme)' sı entansif koşullarda besicilik yapmaktadır. İşletme başına hayvan varlığı 34 baş, arazi varlığı ise 56.5 dekar olarak hesaplanmıştır. Etüd edilen işletmelerde görülen en önemli sorunlar: Üretilen sütün, damızlık hayvanların ve etin değer fiyata satılamaması, çayır ve meraların yetersizliği, sermaye yetersizliği, kredi miktarının yetersizliği ve kredi alımında görülen zorluklardır.

Summary:

VI ABSTRACT In this study, the technical, economical and structural characteristics of presently active dairy and feeding cattle farms in Hatay region are examined. 75 % of dairy farms (65 farms) produce under extensive conditions. The composition of dairy cattle population that examined in this study is 10 % exotic breeds, 46 % crossbred genotypes and 44 % indigenous breeds. Average dairy cattle size per farm is 4.2 head. 96 % of feeding cattle farms(45 farms) pruduce under intensive conditions. Average feeding cattle number per farm is 34 head and average land size per farm is 56.5 da. The main problems that dairy and feeding cattle farmers complain can be summerized as, not to receive high price for milk, beef and the breeding stock produced, not adequate pasture - forage, shortage in capital and credits and difficulties in crediting,