Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyomühendislik Anabilim Dalı

HER2/neu genine özgü dual color FISH progbu hazırlanması

Producing the fluoresans in situ hybridization probe of HER2/neu gene

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 245088 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Meme kanseri, kadınlarda gözlenen en yaygın ölüm nedenidir. Bu hastalıga karsı uygulanacaktedavinin basarısının arttırılmasında, tümörün biyolojik davranısının belirlenmesi ve yapısınagöre tiplendirilmesi önemli bir olgudur. Bu yaklasım ile meme kanserinde birçok prognostikve biyolojik farklılıklar üzerine çalısmalar yapılmakta ve uygun tedavinin belirlenmesi içinyeni tanı testleri gelistirilmektedir.Bu tez çalısmasında, meme kanserli hastalara uygulanan, özellikle HER2 antijenine özgügelistirilmis Herceptin isimli ilacın etkinligini önceden tahmin etmemizi saglayacak cerbB2(HER2/neu) genine ait fluoresans in situ hibridizasyon probunun elde edilebilirligi ve eldeedilen bu probların uygulanabilirligi gösterildi.Ayrıca, E.coli BAC kolonilerinde kültüre edilen, insan erbB2 geninin ve bu genin olasısayısal anormalligini karsılastırabilecegimiz 17. kromozomun sentromerik bölgesininizolasyonu için yöntem gelistirildi. Elde edilen DNA zincirlerinin fluoresans isaretlenmesindekullanılabilecek yeni metodlar (WGA kiti, DOP PCR, Nick translasyonu kiti) karsılastırıldı;izole edilen DNA'nın miktar tayininde kullanılan picogreen yöntemi ile gelenekselyöntemlerin sonuçlarının farklılıkları incelendi.Anahtar kelimeler: FISH, Floresan in situ hibridizasyon, Meme kanseri, HER2/neu.

Summary:

Breast cancer is the most commonly observed cause of death in women. An important matterin increasing the effectiveness of the treatment to be applied is the classification of the tumoraccording to it's biological behavior and morphology. In this way several prognostic andbiological differences concerning breast cancer can be defined. New diagnostic techniques arenow being developed to determine appropriate treatments to be implemented.In this study, we show the possibility of producing and applicability the fluoresans in situhybridization probe of cerbB2 gene which provides us to predict efficiency of Herceptin.Herceptin, which binds to HER2 antigen, is used for adjuvant treatment of breast cancer.Also, the isolation technique of human erbB2 gene, which is cultured in E.coli BAC colonies,and of 17. chromosome?s centromere domain is improved. New methods for fluorescencelabeling DNA strains (WGA kits, DOP PCR, Nick translation kits) are compered anddifferences of results of picogreen methods, which is used for DNA quantification andtraditional methods are analyzed.Key words: FISH, Fluorescent in situ hybridization, Breast cancer, HER2/neu