Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

High performance readout electronics for uncooled infrared detector arrays

Soğutmasız kızılötesi detektör dizinleri için yüksek performanslı okuma elektroniği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180893 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTHIGH PERFORMANCE READOUT ELECTRONICSFOR UNCOOLED INFRARED DETECTOR ARRAYSYıldırım, Ömer ÖzgürM Sc , Department of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Prof Dr Tayfun AkınSeptember 2006, 146 pagesThis thesis reports the development of high performance readout electronics forresistive microbolometer detector arrays that are used for uncooled infraredimaging Three different readout chips are designed and fabricated by using astandard 0 6 µm CMOS process Fabricated chips include a conventionalcapacitive transimpedance amplifier (CTIA) type readout circuit, a novelreadout circuit with dynamic resistance nonuniformity compensation capability,and a new improved version of the CTIA circuit The fabricated CTIA type readout circuit uses two digital-to-analog converters(DACs) with multiple analog buses which compensate the resistancenonuniformity by adjusting the bias currents of detector and reference resistors Compensated detector current is integrated by a switched capacitor integratorwith offset cancellation capability followed by a sample-and-hold circuit Themeasured detector referred current noise is 47 2 pA in an electrical bandwidthof 2 6 KHz, corresponding to an expected SNR of 530 The dynamic nonuniformity compensation circuit uses a feedback structure thatdynamically changes the bias currents of the reference and detector resistors Aspecial feature of the circuit is that it provides continuous compensation for thedetector and reference resistances due to temperature changes over time Testresults of the fabricated circuit show that the circuit reduces the offset currentdue to resistance nonuniformity 42 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZSOĞUTMASIZ KIZIL ÖTESİ DETEKTÖRDİZİNLERİ İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLIOKUMA ELEKTRONİĞİYıldırım, Ömer ÖzgürYüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof Dr Tayfun AkınEylül 2006, 146 sayfaBu tezde soğutmalı kızıl ötesi görüntülemede kullanılan direnç tipimikrobolometre detektör dizinleri için yüksek performanslı okumaelektroniğinin geliştirilmesi anlatılmaktadır Üç farklı okuma yongasıtasarlanmış ve bu yongalar standart 0 6 µm CMOS üretim sürecindeürettirilmiştir Üretilen yongalar kapasitif transempedans yükseltici (KTEY)türü okuma devresini, direnç eşdeğersizliğini telafi etme özelliğine sahip yeni birokuma devresini ve KTEY türü devrenin geliştirilmiş yeni bir modeliniiçermektedir Üretilen KTEY türü okuma devresi, iki adet detektör ve referans dirençlerinineğimleme akımlarını ayarlayarak direnç eşdeğersizliğini telafi eden çokluanalog çıkışı olan sayısal-analog çevirici (SAÇ) devresi kullanmaktadır Telafiedilmiş detektör akımı ise bir örnekle-ve-tut devresinin izlediği anahtarlamalıkapasitör entegratörü tarafından integre edilmektedir Ölçülen dedektör akımıgürültüsü 2 6 KHz elektriksel band aralığında 47 2 pA olup beklenen işaretgürültü oranı (İGO) 530'dur Dinamik eşdeğersizlik telafi etme devresi, detektör ve referans dirençlerinineğimleme akımlarını dinamik olarak değiştiren bir geri besleme devresikullanır Devrenin özel bir tarafı ise detektör ve referans dirençlerinin sıcaklıkdeğişikliği yüzünden zamanla değişebilen direnç değerlerini devamlı olaraktelafi edebilmesidir Üretilen yonganın test sonuçları, devrenin dirençeşdeğersizliği yüzünden oluşan ofset akımını 42 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.