Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Hipoksik iskemik ensefalopatili term yenidoğanlarda beyin omirilik sıvısı ve serum nöron spesifik enolaz düzeyleri

Cerebrospinal fluid and serum levels of neuron specific enolase in term neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 69100 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

TÜRKÇE ABSTRAKT (en fazla 250 sözcük) : (TÜBİTAK/TÜRDOK'un Abstrakt Hazırlama Kılavuzunu kullanınız. ) Hipoksik - iskemik bir olayda oluşan beyin, hasarının erken ve; doğru olarak belirlenmesi, özellikle yeni doğanlarda önemli bir problemdir. Nöron spesifik enolaz da nöron zedelenmesinin özgün bir göstergesidir. Çalışmamızda, 18 klinik olarak hipoksik - iskemik ensefalopafci belirtisi gösteren ve 8 perinatal aafiksi öyküsü olup hipoksik - iskemik easefalopati bulgusu olmayan toplam 26 term yenidoğanda postnatal ilk 72. saat içinde beyin omurilik sıvısı ve serum, nöron spesifik enolaz,. düzeylerinin belirlenmesinin yanısıra hastalara kranial manyetik reaonans görüntüleme ve ultrasonografi ile elektroensefalografi uygulandı. Ensefalopati derecesi, Sarnat ve. Sarnat'ın Klinik Sınıflaması esas alınarak;, artan şiddette Evre 1 (HİE 1'), Evre 2 (HÎE 2} ya da Evre 3 (HİE 3) olarak belirlendi. Beyin omurilik sıvası nöron spesifik enolaz konsantrasyonları tüm hipoksik - iskemik ensefalopatili bebekler (HİE 1+HİE 2+HÎE 3), Yüksek Risk Grubu (HİE 24HİE 3), HİE 2 ve HİE 3 gruplarında kontrol grubuna göre (Sırasıyla p=0,008, p=0,003, ps0,029, p=0, 006); Yüksek Risk ve HİE 3 gruplarında da HİE 1 grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. (p=0,01) Görüntüleme yöntemlerinden.kranial manyetik rezonans görüntülemenin duyarlılığı % 60 seçiciliği % 100 olarak bulunurken, kranial ultrasonografinin duyarlılığı % 14,28 seçiciliği % 100, elektroansefalografinin ise duyarlılığı % 60 seçiciliği % 85,71 olarak bulundu. Bu sonuçlarla beyin omurilik sıvısı nöron, spesifik enolazının yeni doğan hipoksik - iskemik ensefalopatisinde güvenilir bir gösterge olduğu ve günümüzde özellikle manyetik rezonans görüntüleme ve elektroansefalografinin de güvenilir teknikler oldukları sonuçlarına ulaşıldı....

Summary:

İNGİLİZCE ABSTRAKT (en fazla 250 sözcük) : Early and correct determination of -hypoxic ischemic brain damage is very difficult in the newborn and neuron specific enolase is considered to be a sensitive marker of neuronal damage. In this study, cerebrospinal fluid and serum levels of neuron specific enolase were measured in 18 asphyxiated newborns with signs of hypoxic; ischemic encephalopathy and in 8 without signs of encephalopathy who were accepted as; the control group within 72 hours of birth. Cranial Magnetic resonance imaging, ultrasonography and electroencephalography, were also performed. The level of encephalopathy was graded according to Sarnat and Sarnat's Classification as HIE 1, HIE 2 and HIE 3 with increasing sveri. ty Cerebrospinal fluid neuron specific enolase levels were significantly higher in the whole HIE group (HIE 1+HIE 2+HIE 3), High Risk Group. (HIE 2+HIE 3), HIE 2 and HIE 3 groups than the control group, (p=0,008,p=0,003, p=0,029 and p=0,06 respectively) The levels were, also significantly higher; in the High Risk and HIE 3 groups compared to the HIE 1 group (p=0,01 for both) There was no significant difference between the groups for the serum neuron specific enolase levels. The sensitivity and specifity was. % 14,28 and % 100 for ultrasonography, % 60 and %100 for magnetic resonance imaging and was %. 60 and % 85,71 for electroencephalography According to these, results, cerebrospinal fluid, levels of neuron, specific enolase was considered as. a reliable marker and magnetic resonance ; imaging and electroencephalography as reliable techniques for hypoxic, ischemic brain damage İn the newborn..