Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Hıristiyanlıkta konsiller ve II. Vatikan Konsili'nde Müslümanlarla ilgili kararlar

Consulates in Christianity and II. decisions concerning Muslims in the Vatican Council

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 560052 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnsanlık tarihi boyunca hemen hemen her yerde farklı görüşler ve farklı düşünceler zaman zaman ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu problemlerin aşılabilmesi, çözümlenebilmesi için insanların ortaya çıkan problemi konuşması, tartışması gerekir. Hıristiyanlıkta da ortaya çıkan farklı görüşlerin; inanç esasları, ibadet ve yönetim gibi konulardaki sorunları görüşmek için ve bu görüşmelerin neticesinde ortak bir karar alabilmek gayesiyle din adamlarının bir araya gelerek yaptığı toplantılara Konsil denilmiştir. Konsiller de ibadetler, imani konular, din adamlarının görüşleri ve buna benzer birçok dini konular tartışılmış olup bugünkü Hıristiyanlık dünyasının inanç akideleri, iman esasları konsillerde şekillenmiştir. Çalışmamızdaki temel amacımız II. Vatikan Konsili'nin kararlarını, Konsil Öncesi ve sonrası Hıristiyanlığın bakış açısını ve özellikle II. Vatikan Konsili'nde Müslümanlarla ilgili alınan kararları incelemektir. Giriş kısmında Konsil ve Sinod kelimelerinin tanımları yapılarak, Konsil çeşitleri, Ökümenik Konsil ve Bir Konsilin Ökümenik olup olmaması meselesi hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde M.S. 325 yılında yapılan İznik Konsili'nden, 1962–1965 yılları arasında yapılan II. Vatikan Konsili'ne kadar sürede gerçekleşen Konsillerin toplanış süreçleri, toplanma sebepleri ve kararları incelenmiştir. İkinci bölümde önce II. Vatikan Konsili'ne Kadar Katolik Öğretinin Kısa Bir Tarihi incelenmiştir. Akabinde II. Vatikan Konsili öncesi hıristiyan dünyasının Müslümanlara ve İslamiyet'e bakış açısı, II. Vatikan Konsili'nin toplanış nedenleri ve II. Vatikan Konsili'nde kabul edilen dogmatik yasalar, kararlar, bildiriler incelenerek bilgi verilmiştir. Çalışmamızın son bölümü olan üçüncü bölümünde II. Vatikan Konsili'nde alınan kararlardaki başlıca yenilikler ve bu yeniliklerin Katolikler arasındaki yankısı hakkında ve bununla birlikte II. Vatikan Konsili'nde Müslümanlarla İlgili kararlar ve bu konsilin Hıristiyan-Müslüman ilişkilerine etkisi incelenmiştir.

Summary:

Throughout the history of mankind, different opinions and ideas have emerged from time to time in almost every place. People should talk and discuss about the emerged problem in order for these problems to be overcome and solved. In order to discuss the problems in Christionity as well as the issues of different views, beliefy, worship and administration, and at the end of these negotiotions, dergymen were gathered together to hold meetings called Counsils. At Counsils, worship, faith issues, the views of dergy and many other similar religious issues were discussed and the principles of faith in to days Christian World and the principles of faith are discussed as well. The main aim of our study is to examine the desicions of the second Vatican Council, the perspective of Christionity before and after the Council and the attitude towards the non-Christian religions and the decisions about Muslims in particular. In the introduction part, the definitions of Concil and Sinod were given and information about the subject types, the Ecumenical Council and whether a Council was ecumenical or not was given. In the first part, the assemblage processes, gathering reasons and decisions of the Councils, which took place from the Council of Nicea in 325 AD until the second Consulate of Vatican from 1962 to 1965 were examined. In the second chapter, a brief history of the Catholic teachings was firstly examined. Subsequantly, the Christan World's feelings to Islam and Muslims before the second Vatican Council, the reasons for the meeting of the Vatican Council, and the dogmatic laws, decisions, which were accepted in the Vatican Council were examined. In the third chapter, which is the last chapter of our work, the main innovations in the decisions, taken in the second Council and the echo of these innovations among Catholics and the decisions taken on Muslims in the second Vatican Council and the effect of this Council on Christian-Muslims relations were examined.