Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

hodgkin lenfoma hastalarında sitokin (tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α), transforming growth faktör beta-1 (TGF-β1), interferon gamma (IFN-γ), interlökin-6 (IL-6) ve interlökin-10 (IL-10)) gen polimorfizmleri ile gen ekspresyonlarının etiopatogenezdeki rolünün ve klinik parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi

The role of gene polymorphisms and gene expression of cytokines (tumour necrosis factor alfa (RNF-α), transforming growth factor beta-1 (TGF-β1), interferon gamma (İFN-Y), interleukin-6 (IL-6), and interleukin-10 (IL-10)) in the etiopathogenesis of the disease, clinical parameters and prognosis in hl patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 637588 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve amaç: Hodgkin Lenfoma (HL)'da Reed-Sternberg (RS) hücrelerinin sitokin salınımı yaparak hastalığın etiopatogenezinde ve klinik seyrinin oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir.Bu çalışmada; HL hastalarında beş sitokine ait [tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α), transforming growth faktör beta-1 (TGF-β1), interferon gamma (IFN-γ), interlökin-6 (IL-6), ve interlökin-10 (IL-10)] gen polimorfizmleri ile gen ekspresyonlarının, hastalığın etiopatogenezindeki rolü, klinik parametreler ve prognozis ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Çalışmaya, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji kliniğinde HL tanısı alan, tedavi ve takibi yapılan 70 hasta ve 70 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Hasta ve kontrol grubundan alınan periferik kandan DNA izolasyonu yapılarak Sequence Specific Primer polimeraz zincir reaksiyonu (PCR-SSP) yöntemi kullanılarak sitokin gen polimorfizmleri ile expresyon düzeyleri analiz edildi. Bulgular: TNF-α (-308) gen varyantı GA genotipi (yüksek ekspresyon), IFN-γ (+874) geni TTgenotipi (yüksek ekspresyon), IL6 (-174) GG genotipi (yüksek ekspresyon), TGF-β1 (T10/C10) TT varyant genotipi, TGF-β1 (C25/G25) GC genotipi, IL10 (-1082) gen varyantı GG genotipi, IL10 (-819) CC genotipi ile IL10 (-592) gen varyantı CC genotipi HL hastalarında sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı [sırasıyla; OR= 0.3636, p= 0.0259; OR= 0.3164, p= 0.0349, OR= 0.4189, p = 0.0299, OR= 0.4329, p= 0.0257,OR= 0.4889, p<0.001, OR= 0.4189, p= 0.0299, OR= 0.3951, p= 0.0193, OR= 0.3951, p= 0.0193).IL6 (-174) G alleli (p=0.0302), TGF-β1 (T10/C10) T alleli (p=0.0224), IL10 (-1082) G alleli (p= 0.0232), IL10 (-819) C alleli (p= 0.0156), IL10 (-592) C alleli (p= 00156)]. HL hastalarında kontrol grubuna göre yüksek saptanırken; IL6 (-174) C alleli (p=0.0302), TGF-β1 (T10/C10) C alleli (p=0.0224), IL10 (-1082) A alleli (p= 0.0232), IL10 (-819) T alleli (p= 0.0156), IL10 (-592) A alleli (p= 0.0156) ekspresyonu düşük saptanmıştır. Haplotip analizinde; TGF-β1 (T/C10, C/G25) geni "TCGC, CCGG, TTGC" (orta seviyede artmış plazma TGF-β1 düzeyi) ve IL10 (-1082, -819, -592) geni "GCC GCC" (yüksek IL10 plazma düzeyi) haplotip varyantlarının kontrol grubuna göre HL hastalarında anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı (sırasıyla; OR= 0.3406, p= 0.0161; OR= 0.4149, p= 0.0299).Çok değişkenli analizde; Kemik iliği tutulumu (p<0.001) ve IL6 (-174) gen polimorfizmi CC varyant genotipi (p= 0.02) taşıyıcılığı 5-yıllık PFS üzerinde kötü prognoz ile ilişkili bağımsız risk faktörü olarak saptandı. Çalışmanın sonuçları; TNF-α (-308) GA genotipi, IFN-γ (+874) TT genotipi, IL6 (-174) GG genotipi, TGF-β1 (T10/C10) TT genotipi, TGF-β1 (C25/G25) GC genotipi, IL10 (-1082) GG genotipi, IL10 (-819) CC genotipi, IL10 (-592) CC genotipi, TGF-β1 (T/C10, C/G25) geni "TCGC, CCGG, TTGC" ve IL10 (-1082, -819, -592) geni "GCC GCC" haplotipinin HL gelişiminde risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar kelimeler: Sitokin gen polimorfizmi, Hodgkin lenfoma, prognostik faktörler

Summary:

Background and aim: In Hodgkin Lymphoma (HL), Reed-Sternberg (RS) cells play a role in the etiopathogenesis and clinical course of the disease and that is thought to be the result of expression of cytokines. In this study; it was aimed to evaluate the role of gene polymorphisms and gene expression of five cytokines (tumour necrosis factor alfa (TNF-α), transforming growth factor beta-1 (TGF-β1), interferon gamma (IFN-γ), interleukin-6 (IL-6), and interleukin-10 (IL-10)) in the etiopathogenesis of the disease, clinical parameters and prognosis in HL patients. Methods:A total of 70 patients and 70 control group who were diagnosed, treated and followed up for HL in the Hematology clinic of Gaziantep University Faculty of Medicine were included in the study. Cytokine gene polymorphisms and expression levels were analyzed by DNA isolation from peripheral blood of the patient and control groups and by using of Sequence Specific Primary polymerase chain reaction (PCR-SSP) method. Results:TNF-α (-308) gene variant GA genotype (high expression), IFN-γ (+874) gene variant TT genotype (high expression), IL6 (-174) gene variant GG genotype (high expression), TGF-β1 (T10/C10) gene variant TT genotype, TGF-β1 (C25/G25) gene variant GC genotype, IL10 (-1082) gene variantGG genotype, IL10 (-819) gene variantCC genotype and IL10 (-592) gene variantCC genotype was significantly higher in HL patients compared to healthy controls (respectively; OR= 0.3636, p= 0.0259; OR= 0.3164, p= 0.0349, OR= 0.4189, p = 0.0299, OR= 0.4329, p= 0.0257, OR= 0.4889, p<0.001, OR= 0.4189, p= 0.0299, OR= 0.3951, p= 0.0193, OR= 0.3951, p= 0.0193). While IL6 (-174) G allele (p = 0.0302), TGF-β1 (T10 / C10) T allele (p = 0.0224), IL10 (-1082) G allele (p = 0.0232), IL10 (-819) C allele (p = 0.0156), IL10 (-592) C allele (p = 00156) was higher in HL patients compared to the control group, expression of IL6 (-174) C allele (p = 0.0302), TGF-β1 (T10 / C10) C allele (p = 0.0224), IL10 (-1082) A allele (p = 0.0232), IL10 (-819) T allele, IL10 (-592) A allele (p = 0.0156) was found to be low. In haplotype analysis; TGF-β1 (T / C10, C / G25) gene "TCGC, CCGG, TTGC" (moderately increased plasma TGF-β1 level) and IL10 (-1082, -819, -592) gene "GCC GCC" (high IL10 plasma level) haplotype variants was significantly higher in HL patients than in the control group (respectively; OR= 0.3406, p= 0.0161; OR= 0.4149, p= 0.0299).In multivariate analysis; Bone marrow involvement (p <0.001) and carrier of IL6 (-174) gene polymorphism CC variant genotype (p= 0.02) were detected as an independent risk factor associated with poor prognosis on 5-year PFS. Conclusion:The results of the studysuggests that TNF-α (-308) GA genotype, IFN-γ (+874) TT genotype, IL6 (-174) GG genotype, TGF-β1 (T10 / C10) TT genotype, TGF-β1 (C25 / G25) GC genotype, IL10 (-1082) GG genotype, IL10 (-819) CC genotype, IL10 (-592) CC genotype, TGF-β1 (T / C10, C / G25) gene "TCGC, CCGG, TTGC" and IL10 (-1082, -819, -592) gene "GCC GCC" haplotype may be a risk factor for HL development. Keywords: Cytokine gene polymorphism, Hodgkin lymphoma, prognostic factors