Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Zootekni (Veterinerlik) Anabilim Dalı

Honamlı ve kıl keçisi ırklarında insulin benzeri büyüme faktörü-ı (ıgf-ı) geni polimorfizminin belirlenmesi ve büyüme performansları üzerine etkisi

Detection of polymorphism of the igf-1 gene and their effects on growth performance in Honamli and hair goat breeds

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 426340 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Honamlı ve Kıl Keçilerinin IGF-I geni HaeIII (g. 5752 GC) polimorfizminin belirlenmesi, bu polimorfizm yönünden sahip oldukları genetik yapı ve allel frekanslarının tespit edilmesi, ilgili polimorfizmin büyüme performansları üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; Honamlı (n=150) ve Kıl (n=150) keçisi ırklarından toplam 300 baş hayvan kullanılmıştır. Genotiplerin belirlenmesi için polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (PZR-RFLP) kullanılmıştır. IGF-I geni HaeIII polimorfizmi yönünden genotipler incelendiğinde; Kıl keçisi ırkında 2 allel (G ve C), 3 genotip (GG, GC ve CC) ve Honamlı keçisi ırkında 2 allel (G ve C), 2 genotip (GG, GC) tespit edilmiştir. IGF-I geni için GG genotipi Honamlı ve Kıl keçi ırklarının en yaygın genotipi olarak tespit edilmiştir. Honamlı ve Kıl Keçisi ırklarının Hardy-Weinberg dengesinde olduğu gözlenmiştir (p>0.05). Büyüme özellikleri ile ilgili olarak; Honamlı keçilerinin doğum ağırlıkları ile sonraki büyüme dönemlerindeki canlı ağırlıkları ve zoometrik vücut ölçüsü değerlerinin Kıl keçilerine göre yüksek olduğu görülmüştür. İlgili polimorfizmin, her iki ırkta da 90, 120, 180 ve 365 günlük canlı ağırlık ve zoometrik vücut ölçüleri gibi büyüme özellikleri üzerine etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak; Honamlı ve Kıl keçisi ırklarında IGF-I geni polimorfizmi varlığı ve ilgili polimorfizm ile büyüme özelliklerine etkisi ilk defa bildirilmiştir.

Summary:

The purpose of this study was to detect IGF-I gene HaeIII (g. 5752 GC) polymorphism, to determine genetic structure and allele frequencies for the polymorphism and to examine their effects on growth performance in Honamlı and Hair goat breeds. For this purpose, a total of 300 head of goat was used from Honamlı (n=150) and Hair (n=150) goat breeds. Polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) was detected to genotypes. Two alleles (G ve C) and three genotypes (GG, GC ve CC) on Hair goat and 2 alleles (G ve C) and three genotypes (GG, GC) on Honamlı goat were determined of IGF-I gene HaeIII polymorphism was examined. GG genotype for IGF-I gene has been determined as the most common genotype. Both Honamlı and Hair goat breeds were in Hardy–Weinberg equilibrium (p>0.05). Relating to the growth traits; birth weights with live weight and zoometric body measurement values in the next growth period of Honamlı goat were found to be higher than Hair goat. The effects of the polymorphism on 90, 120, 180 and 365 days live weight and zoometric body measurements as growth traits were not found statistically significant. As a result; this study reported the existence of a genetic polymorphism at IGF-I gene and effect of growth traits in Honamlı and Hair goat breeds for the first time.