Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Hydrological analysis of Murat River Basin by gis

Cbs ile Murat Nehri Havzası hidrolojik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422112 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The overall objective of this study was to determine a practical rainfall-runoff relation by linear method. The hydrologic characteristics of Murat River which is the largest tributary of the Euphrates River rises north of Lake Van near Mount Ararat in eastern Turkey to an elevation of 2720 m above sea level, approximately 722 km long with total catchment area 40496, 000 square kilometres (km2) were determined by standard Digital Elevation Model (DEM) in Geographic Information System (GIS). GIS techniques are useful not only in obtaining data from a basin; they also provide valuable contribution in performing the spatial distribution of hydrological data in assessment of water resources projects. To derive several data sets that collectively describes the drainage patterns of the catchments Arc Hydro tools are used, to generate data on flow direction, flow accumulation, stream definition, stream segmentation, and watershed delineation raster analysis is performed. These data are then used to develop a vector representation of catchment and drainage lines from selected points. Hydrological processing such as, map of sub-catchments, characteristics of sub-catchments, river network map and river network characteristics have been determined by employing ArcHydro tools. On the other hand hydrological analysis such as, slope map, Thiessen polygon map, Thiessen polygon areas were defined by Arc Toolbox. The annual total discharge of the stream flow at seven flow measurement stations (FMS) along the river and the annual total precipitations measured at nineteen rainfall measurement stations within and surrounding the Murat River basin were used here in order to perform the hydrological analysis of the basin. The rainfall-runoff coefficient for the whole basin was found to be 0.6.

Summary:

Bu çalışmanın genel amacı, doğrusal yöntem ile pratik bir yağış-akış ilişkisini belirlemek için yapılmıştır. Fırat Nehri'nin en büyük kolu olan Murat Nehrinin hidrolojik özellikleri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) standart Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ile belirlenmiştir. Türkiye'nin doğusundaki Ağrı Dağı yakınındaki Van Gölü'nün kuzeyine yükselir, deniz seviyesinden yüksekliği 2720 m , toplam havza alanı 40496,000 kilometrekare (km2) ile yaklaşık uzunluğu 722 km. CBS teknikleri bir havzadan sadece bilgi elde etmek için yararlı değildir ; onlar ayrıca su kaynakları projelerinin değerlendirilmesinde ve hidrolojik verilerin mekansal dağılımını gerçekleştirilmesinde değerli katkı sağlamaktadır . Havzaların drenaj modellerini açıklamak ve çeşitli veri setleri elde etmek için , Arc Hidro araçları kullanılmaktadır.Toplu veri oluşturmak ,Akış yönü, akış birikimi, akarsu tanımı, akarsu segmentasyonu ,havza tarifi ve raster veri analizi oluşturmak için gerçekleştirilir.Bu veriler daha sonra seçilen noktalardan havza ve drenaj hatlarının bir vektör gösterimini geliştirmek için kullanılır. Hidrolojik işleme gibi, ArcHydro araçlar kullanılarak alt havzaların haritası , alt havzaların özellikleri, nehir ağ haritası ve nehir ağı özellikleri tespit edilmiştir. Diğer taraftan hidrolojik analiz gibi Arc Toolbox tarafından tanımlanan,eğim haritası,Thiessen poligonu haritası ve Thiessen poligon alanları. Akarsu akışının yıllık toplam boşaltımı nehir boyunca yedi tane akım ölçüm istasyonu ve yıllık toplam yağışların ölçümü 19 yağış miktarı ölçüm istasyonun içerisinde ve Murat Nehri havzasını çevreleyen havzanın hidrolojik analizini gerçekleştirmek için burada kullanılmıştır., tüm havza için yağış-akış katsayısı 0.6 olarak bulunmuştur.