Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

İdiyopatik hirşutizmli vakalarda CYP19 geni ve SRD5A2 geni polimorfizmlerinin ve bunların lokal olarak androjene duyarlı dokudaki ekspresyonlarının araştırılması.

Quantitative determination, by real-time reverse transcription polymerase chain reaction, of aromatase and 5 alpha reductase mrna, and polymorphisms in the aromatase and 5 alpha reductase genes in idiopathic hirsutism.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 195233 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Hirsutism, kadınlarda terminal tüylerin erkek benzeri yapı kazanması olaraktanımlanır ve tüm kadınların %5-10'unu etkilemektedir. Hirşutizmin varlığı hastalariçin stres kaynağı olmakta ve psikososyal gelişimlerine olumsuz etki yapmaktadır.Hirşutizm ile birlikte normal ovulatuar fonksiyona ve dolaşımdaki androjenkonsantrasyonuna sahip olan hastalar İdiyopatik Hirşutizm sınıfına konulurlar ve buhastalığın patogenezinde oldukça az bilgi mevcuttur.Amaç: Bu çalışmada, androjen biyosentezinde yer alan genlerin (SRD5A2, CYP19)polimorfizmlerinin ve ekspresyonlarının idiyopatik Hirşutizme yatkınlıktaki rolleriaraştırıldı.Metod: Tüm hirşutizm hastaları aynı gözlemci tarafından seçildi. Hirşutizmmodifiye Ferriman-Gallwey(F-G) metodu ile derecelendirildi. F-G skoru 8'denbüyük olanlar hirşutik olarak kabul edildi. Bu çalışmada, 8 hirşutik ve 8 kontrolhastasında, 5 alfa redüktaz Tip2 (SRD5A2) ve aromataz (CYP19) genleriekspresyonu, göbek altı orta hattan alınan dermal papillada çalışıldı ve karşılaştırıldı.SRD5A2 ve CYP19 ekspresyonları Real-Time PZR ile internal kontrol olarak ß-actingeni kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca, 15 idiyopatik hirşutik ve 15 sağlıklı kontrolhastasından, SRD5A2 A49T polimorfizmi direkt sekanslama metodu ile ve CYP19C1558T polimorfizmi RFLP metodu çalışıldı.Sonuç: SRD5A2 geni ekspresyonu hasta ve kontrol grubunda farklılık göstermedi(0.78 ± 0.05 vs 0.74 ± 0.06). CYP19 gen ekspresyon düzeyi kontrol grubuna göredoku düzeyinde düşük bulundu (p<0.05). SRD5A2 ve CYP19 genleripolimorfizmleri için hasta ve kontrol grupları arasında fark bulunamadı.Tartışma: İdiyopatik hirşutizmli hastalarda aromataz gen ekspresyonunun daha fazlahasta kullanılarak araştırılması hastalığın etiyopatogenezinin aydınlatılması içingerekmektedir.

Summary:

Backgraund: Hirsutism, the presence of terminal (coarse) hairs in females in a malelikepattern, affects between 5% and 10% of women surveyed. The presence ofhirsutism is extremely distressing to patients, with a significant negative impact ontheir psychosocial development. Hirsutism with normal ovulatory function andnormal circulating androgen concentrations called idiopathic hirsutism and littleinformation is available regarding the pathogenesis.Aim: In this study, significance of polymorphisms of the genes involved in androgenbiosynthesis (SRD5A2,CYP19) and their expressions inmodulating the susceptibilityto idiopathic hirsutism was studied.Methods: All hirsutism exams were performed by one examiner. Hirsutism wasscored using a modification of the Ferriman-Gallwey (F-G) method. An F-G score of>8 defined hirsutism. In the present study, we assessed the expression of the genesfor type 2 5 alpha-reductase isoenzyme (SRD5A2) and aromatase (CYP19) insubumblical midline hairs plucked from 8 untreated idiopathic hirsutic patients andcompare it with that of 8 normal women. SRD5A2 and CYP19 expression wasestimated by Real-Time-PCR using the gene of the ubiquitously expressed protein ßactinas an internal control. In addition, associations between aromatase and 5 alphareductase expression and their polymophisms were sought for SRD5A2 gene A49Tand CYP19 gene C1558T polymorphisms direct sequencing and RFLP methods,respectivly in 15 undertreated and 15 healthy women.Results: No differences were found in SRD5A2 expression levels between patientsand normal women (0.78 ± 0.05 vs 0.74 ± 0.06, respectively). CYP19 geneexpression levels were lowered the patients according to controls (p<0.05). Inaddition no differences were found SRD5A2 and CYP19 polymorphisms betweenpatients and controls.Discussion: Further studies are needed to investigate the expression of the aromatasegene in idiopathic hirsutism for understanding idiopatik hirsutism etyopathogenesis.