Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Iğdır Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Iğdır ilinde besi sığırcılığı üretim ekonomisi

Production analysis of cattle fattening enterprises in Igdir province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 548624 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı Iğdır İlinde besi sığırcılığında hangi düzeyde girdi kullanıldığını, birim canlı ağırlık artışı maliyetini, besi sığırı üretimi ve pazarlamada karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaçla "Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi" kullanılarak Iğdır'da besi sığırı üreten 126 işletme ile anket yapılmıştır. İncelenen işletmelerde işletmecilerin yaş ortalaması 46 olup %66,7'si ilköğretim düzeyinde eğitime sahiptir. Her işletmede ortalama olarak 3,66 adet Erkek İş Birimi (EİB) ve 22,4 baş besi sığırı bulunmaktadır. 230 günlük besi süresinde hayvan başına 225 kg canlı ağırlık artışı sağlanırken yapılan masraf 3.641 TL olup besi sonrası canlı ağırlık artış değeri 4.784 TL'dir. Canlı ağırlık artışında birim maliyet 14,6 TL, ürün satış fiyatı 21,2 TL/kg olup işlemelerde sağlanan Gayri Safi Üretim Değeri 114.946 TL ve Net Kâr 33.351 TL'dir. Yapılan Doğrusal Regresyon Analizi ve Regresyon Karar Ağacı modeline göre canlı ağırlık artışına hayvan ırkı, hayvan yaşı, besi süresi, kaba ve kesif yem miktarı canlı ağırlık artışını önemli derecede etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. Besicilik yapan işletmecilerinin önemli sorunları arasında et fiyatının düşüklüğü, kaliteli yem temin edilememesi, hayvanların et veriminin düşüklüğü, yetersiz yem bitkisi ve destekleme miktarı, doğan hayvanlara küpeleme yapılmaması veya küpesi düşen hayvanların küpelerinin yenilenememesi durumu yer alırken, çözüm önerileri arasında besicilik için yapılan girdi desteğinin arttırılması, teknik bilgi desteğinin verilmesi, üreticilerin örgütlenmesi sağlanarak daha güçlü bir yapının oluşturulması ve küpe sorununun sorumlu birimler tarafından çözülmesi gelmektedir.

Summary:

The aim of this study is to determine the level of inputs used in the fattening cattle, the unit cost of live weight increase, the problems encountered in cattle breeding and marketing and the suggestions for solutions to these problems in Igdir province. For this purpose, a survey was conducted with 126 farms producing fattening cattle in Igdır province using "Simple Random Sampling Method". In the enterprises surveyed, the average age of farmers is 46 and 66,7% has education at the primary education level. On average, there are 3,66 EIB and 22,4 head of cattle breeders in each establishment. While 225 kg live weight increase per animal was obtained during 230 days of fattening, the cost was 3.641 Turkish Lira and the live weight increase value after fattening was 4.784 Turkish Lira. Unit cost in live weight increase is 14,6 Turkish Lira, product sales price is 21,2 Turkish Lira/kg, gross production value is 114.946 Turkish Lira and net profit is 33.351 Turkish Lira. According to the Linear Regression Analysis and Regression Decision Tree model, the animal weight, animal age, fattening period, crude and concentrate feed weight were determined as factors affecting the live weight increase significantly. Important issues of farmer engaged in fattening include low meat prices, failure to provide quality feed, the low yield meat of the animals, inadequate forage crops and support amount. The proposed solution is to increase the input support for fattening, to provide technical information support, to organize the producers to create a stronger structure, and to solve the problem of the earrings by responsible units.