Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Harran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

II. Meşrutiyet döneminde ''Emniyet-i Umumiye Müdürlüğünün kuruluşu ve gelişimi'' (1909-1918)

In II.Constitional period establihment and 'Development of General Police Department'' (1909-1918)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 326072 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19. Yüzyıl ile başlayan yenileşme hareketlerinde orduyla birlikte Emniyet Teşkilatında da reformların yapılması kaçınılmazdı. II. Mahmut'la başlayan ve Tanzimat'la beraber süren merkezileşme anlayışı Zaptiye Müşiriyeti ile kendini gösterdi. Bu tarihe kadar farklı kurumlar tarafından sağlanan asayiş hizmetlerinin sorumluluğu artık tek bir kuruma bırakılıyordu. 1879'de ise Zaptiye Müşiriyeti kaldırılarak Zaptiye Nezareti kuruldu.II. Abdülhamid'in askeri alanda yaptığı modernizasyon Emniyet Teşkilatını da etkilemişti. 1907 Polis Nizamnamesi batıdaki örnekleri dikkate alınarak yazılmıştı. Bu nizamnameyle Sicili Ahval Şubesi, İntihap Heyeti, Polis Meclisleri kurulmuştu. Bu Nizamnamede ayrıca polisin görev alanı, bölümleri, rütbeler, polis müfettişliği, polis olma şartları ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktaydı. 1907 Nizamnamesinde dikkat çeken bir konu ise Dersaadet Polis İdaresinin Beyoğlu, Üsküdar ve İstanbul Polis Müdürlüğü olarak üç daireye ayrılmış olmasıdır. Bu Nizamnameyle ilk kez polisin görev ve sorumlulukları tek bir metin halinde toplanmıştı. 1907 Nizamnamesine göre polis Zaptiye Nezaretine bağlı olarak görev yapmaktaydı.II. Meşrutiyetin ilanında Zaptiye Nezareti ülke içindeki asayiş hizmetlerini yürütmekle görevli olan en üst kurumdu. İç güvenliği sağlayacak olan güvenlik güçlerinin başında kimin olması gerekliliği her zaman sorun olmuştur. Askeri ve sivil otoritenin kesin olarak birbirinden ayrılması gerektiği fikri 1700'lü yıllarda ilk kez İbrahim Mütteferika tarafından ortaya atılmışsa da o zamanlar pek destek gören bir fikir olamamıştı. Ancak 1900'lü yıllara gelindiğinde bu konu sadece Valiler ile Paşalar arasında tartışılan bir konu değil aynı zamanda dış devletlerin dayatması da söz konusuydu. II. Meşrutiyeti getiren anlayış askeri, adli, mali alanların yanı sıra Emniyet Teşkilatında da ciddi değişikliklere gitme ihtiyacı hissetti. Zira II. Meşrutiyet öncesi Polisin imajı oldukça yıpranmış ve itibarı kalmamıştı. II. Meşrutiyetin anlayışını yeni nesile anlatabilmek için ülkenin her yerinde Polis Okulları açılmaya başlandı.II. Meşrutiyet sonrasında ülke bir kaosun içine girdi. 31 Mart olayı ile birlikte İttihat ve Terakki Cemiyetinin önündeki engeller kalkmış ve birçok kurumda olduğu gibi Emniyet Teşkilatında da yasal düzenlemelerle ülkede huzur ve güveni temin etmeye çalışılmıştır. Tanzimat Döneminden kalma Zaptiye Nezareti yerine meşrutiyet döneminde Emniyet-i Umum Müdürlüğü kurulmuştur.

Summary:

19th Century with the Safety Organization of the military reform movement started with the reforms were inevitable. Centralization and understanding of the Tanzimat period which began with II. Mahmud showed himself to Law Enforcement Department. Responsibility for policing services provided by different institutions to this date no longer be left to individual institutions. Ministry of Law Enforcement was established in the Law Enforcement Department removed in 1879.Also influenced the modernization of the military field II. Abdulhamid Safety Organisation. Examples of the west was written taking into account the Police Regulations in 1907. With This law, Personal Registry Branch, İntihap Board, Police Councils had been established. Also the police jurisdiction of this regulation, departments, ranks, police inspector, were drawn in a detailed manner the conditions of being a policeman. İstanbul Police Administration Regulations 1907 is a subject of attention in Beyoglu, Uskudar, Istanbul Police Department is separated into three apartments. Duties and responsibilities of police for the first time with this law gathered in a single text. Served as the police in accordance with Regulation 1907 due to the Ministry of Law Enforcement.II. Law Enforcement Ministry of the Constitution to the highest institution responsible for administering public order services in the country. Who at the beginning of the security forces to ensure the internal security of the necessity of always been a problem. Exact separation of military and civilian authorities in the 1700s for the first time that we should not have been taken forward by Abraham Mütteferika who support the idea that time had not been a little. By the 1900s, however, this issue is not just a matter of discussion between governors and pashas of foreign states at the same time there were also imposed. II. Understanding that the legitimacy of the military, judiciary, police forces, as well as the significant changes in financial areas felt the need to go. Because II. There was quite worn-out image and reputation of the police before the Constitutional Monarchy. II. Police all over the country to explain the concept of constitutional monarchy to a new generation began to open schools.Chaos after the country entered into a II. Constitutional monarchy. Started seeing all kinds of lawlessness as a requirement of constitutional monarchy, and eventually broke out March 31 event. March 31 event, the Committee of Union and Progress with the obstacles that many institutions were abolished and the statutory provisions, such as the Safety Organization of the countries studied to ensure peace and security. Police from the Law Enforcement Period of Issued act General Directorate of the Ministry of the period of constitutional monarchy was established instead.