Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

İktisat okullarında yöntem farklılıkları: Keynesyen ekol ile monetarist ekol'ün 1929 krizi yönüyle karşılaştırılması

Differences in methodology of schools of economic thought: Comparing Keynesian theory and Monetarist theory in the crisis of 1929

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368189 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bilimsel bir çalışmada belirlenen hedefe en uygun bir şekilde ulaşabilmek için gerekli olan tekniklerin seçilmesi ve organizasyonların yapılması anlamına gelen yöntem, iktisat okullarında farklı algılanmaktadır. İktisattaki yöntem farklılıklarının ortaya konması ve tespit edilen farklılıkların anlaşılması iktisadi olayların çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada, Klasik görüşten Monetarizm'e kadar olan iktisat ekolleri incelenmiş, yöntem farklılıkları ortaya koyulmuştur. Çalışmada Keynesyen görüş ile Monetarist görüş karşılaştırılmıştır. Söz konusu ekoller 1929 krizi ekseninde kıyaslanmıştır.Bu iki görüş incelendiğinde; Keynesyen görüşün müdahaleci tavrı, krize dışsal bir şok olarak bakmaları ve krizi parasal bir olgu olarak görmemelerinin yanında, Monetaristlerin liberal yaklaşımları, krizleri değerlendirirken değer yargılarını reddetmesi, krize içsel ve parasal bir olgu olarak bakması aralarındaki temel farklar olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İktisatta Yöntem, 1929 Krizi, Monetarist Ekol, Keynesyen Ekol.

Summary:

The method means making an organization and selecting techniques needed to achieve the identified aim properly in a research. But this meaning is understood differently in the school of economics. Presenting method differences in economics and understanding the stated differences will contribute to provide solution of economics cases. In this study, economics theories are analyzed from Classic view to Monetarism and method differences are presented. In the study, the view of Keynesian is compared with the view of Monetarism. The stated theories are compared in terms of 1929 crisis. When these two views are analyzed, these main differences are determined. While the view of Keynesian has intervention manner, it regards the crisis as an exogenous shock and the crisis is not a monetary phenomenon for Keynesian; Monetarist has liberal approach, it refuses value judgement while evaluating the crisis and it regards the crisis as an endogenous and monetary phenomenon. Key words: The Method in Economics, 1929 Economics Crisis, Monetarism Theory,