Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

İlköğretim birinci kademe İngilizce öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkileri

The effects of using interactive white board on primary school student's achievement in teaching English

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 356632 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkileri incelenmiştir. Araştırmaya ek olarak akıllı tahta kullanımının öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığı ve öğrencilerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları incelenmiştir. Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlköğretim Okulu?nda araştırmacı tarafından verilmekte olan ilköğretim 4. sınıf İngilizce derslerine devam eden 146 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucu çalışma grubu deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. MEB ilköğretim 4. Sınıf İngilizce ders kitabından seçilen `?Home Sweet Home - Evim Tatlı Evim?? 6. ünitesi konuları olan `? Evin odaları, ev eşyaları ve yer yön zarfları`? Deney grubunda 75 öğrenciye akıllı tahta kullanılarak, Kontrol grubunda 71 öğrenciye kara tahta kullanılarak işlenmiştir. Deney grubu ve Kontrol grubu öğrencilerinin başarıları ön-test ve son-test şeklinde oluşturulan 25 soruluk çoktan seçmeli İngilizce başarı testi aracılığıyla ölçülmüştür. Bu ölçme araçlarından elde edilen veriler SPSS 16.00 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının İngilizceye ve akıllı tahtaya yönelik tutumlarının belirlenmesi için İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve Akıllı Tahta Tutum Ölçeği, Deney ve Kontrol gruplarına ünite konuları anlatılmadan önce ön tutum ve ünite konuları anlatıldıktan sonra son tutum şeklinde uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre akıllı tahta kullanımının öğrencilerin İngilizce akademik başarıları üzerinde kara tahtaya göre anlamlı düzeyde bir fark oluşturduğu belirlenmiştir. İngilizce öğretiminde akıllı tahta kullanmanın öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak araştırmanın, eğitimin her alanında öğretmenler ve öğrenciler için faydalı olacağı söylenilebilir. Anahtar Kelimeler: Akıllı tahta, İngilizce Öğretimi, Akademik Başarı, Tutum ölçeği.

Summary:

In this study the effects of using interactive white board on primary school students? achievement in teaching English were examined. In addition it was investigated that the impacts of using IWBs on student?s English and IWB attitudes. The sample under this study consist of 146 students who they have 4th grade English classes which are taught by the researcher at Şehit Teğmen Ali Yılmaz Primary School. According to results of statistical analyze research working group were divided experimental group and control group The subject of the research "Home Sweet Home" was chosen from 4th grade English student's book. This subject is 6th unit which has ? House rooms, furniture and prepositions?. These themes were taught by using IWB to experimental group for 75 students and using blackboard to control group for 71 students. The success of experimental and control group students were investigated by English Achievement Test which is divided into pre-tests and pro-tests. The results of the tests were evaluated by using SPSS 16.00 package program. English Attitude Scale Towards Interactive Whiteboard and Attitude Scale was used to investigate the attitudes of experimental and control groups. The scale was applied before and after teaching the themes. Findings shows that the use of IWB increases more students! English academic success than the blackboard. Using IWB in teaching English affects primary school students? achievement positively. As a result of this study will work useful for teachers and students at every level of education . Key Words: Interactive whiteboard, Teaching English, Academic success, Attitude scale