Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Anabilim Dalı

İmplant çevresinde keratinize diş eti oluşturmada kullanılan iki farklı serbest diş eti grefti tekniğinin etkinliğinin karşılaştırılması

Comparison of the effectiveness of two different free gingiva graft techniques used in creating keratinized tissue around the implant

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 634763 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, implant çevresinde keratinize mukoza genişliğini artırmak amacıyla yapılan iki farklı serbest diş eti grefti tekniğinin etkinliklerinin klinik parametrelerle karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmamıza alt çenede 33-43 numaralı bölgeler arasında yer alan, keratinize mukoza genişliği 2 mm ve altında olan sistemik olarak sağlıklı 38 birey dahil edilmiştir. Hastalar Faz-1 periodontal tedavi sonrası, test (modifiye serbest diş eti grefti) ve kontrol (konvansiyonel serbest diş eti grefti) olmak üzere 2 gruba ayrılarak cerrahi işlem uygulanmıştır. Peri-implant bölgeye ait klinik parametreler (sondlama kanama yüzdesi (SKY), gingival indeks (Gİ), plak indeksi (Pİ), sondlama cep derinliği (SCD), keratinize mukoza genişliği (KMG), peri-implant mukoza kalınlığı (PMK) ve Greft Yüzey Alanı) başlangıç, operasyon öncesi, operasyon sonrası 1. ve 3. aylarda kayıt altına alınmıştır. Çalışma sonuçlarımıza göre, grup içi karşılaştırmalarda her iki grupta da, 3.ay sonunda başlangıç ölçümlerine kıyasla; SKY, Gİ, Pİ değerlerinde anlamlı azalma olduğu görülürken, gruplar arası karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. SCD değerlerinde ise her iki grupta da başlangıca kıyasla, 1 ve 3. aylarda istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu bulundu (p=0,001). Gruplar arası karşılaştırmada ise başlangıca kıyasla1.ve 3.ay değerlerinin zamana bağlı değişiminde kontrol grubunda test grubuna kıyasla anlamlı düzeyde daha fazla azalma olduğu görülmüştür (sırasıyla p=0,008, p=0,034). KMG'nin bukkal bölgede alınan ölçümlerinde; her iki grupta da başlangıca kıyasla post-operatif 1. ve 3. ayda istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edilmiş olup (p=0,001), gruplararası karşılaştırmada, 1. ve 3. ayda KMG bukkal genişliği test bölgesinde anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuştur. Zamana bağlı KMG bukkal değişimi açısından ise, gruplar arası anlamlı farklılık bulunmamıştır. Test grubunda KMG lingual açısından başlangıca kıyasla 1 ve 3. aylarda anlamlı artış görülmüştür. Greft yüzey alanı değerleri her iki grupta da başlangıca kıyasla anlamlı düzeyde azalma görülmüştür (p=0,001). Zamana bağlı gruplar arası karşılaştırmada ise, bukkal greft yüzey alanı değerlerinde başlangıca kıyasla 1 ve 3. aylarda kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla azalma bulunmuştur. Yaptığımız çalışma sonucunda; uygulanan her iki serbest diş eti grefti tekniğinin de keratinize mukoza genişliğini artırmada klinik olarak başarılı olduğu ve modifiye serbest diş eti grefti tekniği ile lingual bölgede yetersiz keratinize mukozaya sahip olan bireylerde bu bölgelerde mukoza genişliğinin başarılı bir şekilde artırılabileceği klinik parametrelerle ortaya koyulmuştur.

Summary:

This study aimed to compare the effectiveness of two different free gingival graft techniques performed to increase keratinized mucosa width around the implant with clinical parameters. In our study, 38 systemically healthy individuals with a mucosal width of 2 mm and less, which are located between the regions 33-43 in the lower jaw, were included. Patients were divided into two groups as test (modified free gingival graft) and control (conventional free gingival graft) after Phase-1 periodontal treatment and surgery was performed. From the peri-implant region, percentage of bleeding on probing (BOP), Gingival index (GI), Plaque index (PI), Probing pocket depth (PD), Keratinized mucosa width (KMW), Peri-implant mucosa thickness (PMT) and Graft surface are a measurements was recorded during pre-operative period, post-operative 1stand 3rd months. According to the results of our clinical study, there was a decrease in the BOP, GI, PI values in both groups compared to the baseline measurements, but no significant difference was found at the 3rd month. PD values were decreased statistically significant at 1 and 3 months compared to baseline in both groups (p=0,001). It was observed that there was a significant decrease in the time-dependent change of the 1st and 3rd month values compared to the baseline in the control group compared to the test group (p=0.008, p=0.034, respectively). There was a statistically significant increase in KMW buccal regionin post-operative 1st and 3rd months compared to baseline in both groups. In the inter group comparison, KMW buccal values were significantly higher in the test group at 1st and 3rd months. (p = 0.001) In terms of time-dependent KMW values change of buccal region, no significant difference was found between the groups. In the test group, there was a significant in crease in 1st and 3rd months compared to baseline in terms of KMW lingual. There was a significant decrease in graft surface area in both groups compared to the baseline (p=0.001). In comparison between time-dependent groups, there was a statistically significant decrease in buccal graft surface area in the control group at 1 and 3 months compared to baseline. As a result of our study; It has been demonstrated with clinical parameters that both free gingival graft techniques are clinically successful in increasing the keratinized mucosa width and mucous width can be increased successfully in these areas in individuals with inadequate keratinized mucosa in the lingual region with the modified free gingival graft technique.