Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Implementation of a power measuring chip using analog cmos technology

Analog Cmos teknolojisi kullanarak güç ölçüm tümdevresi tasarlanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 38591 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT IMPLEMENTATION OF A POWER MEASURING CHIP USING ANALOG CMOS TECHNOLOGY AYDIN Arkın M. S. in Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Murat AŞKAR February 1995, 85 pages. In this thesis work, an analog multiplier and a voltage to frequency converter (VFC) blocks are designed using the analog CMOS VLSI design tech niques. The designed blocks are integrated for being used in a power measuring device. The chip contains a Nonoverlapping Clock Generator circuitry, an Ana log Multiplier and a VFC. This thesis compromises the research about the design alternatives with simulation and layout studies of the implemented blocks. The designed blocks are carried out with using 2.4 micron double poly, double metal CMOS technology. However, it is shrinked down to 2 micron during manufac turing. Full custom design style is used for achieving a small chip area, in this study. During the design Spice3d, PSPICE, CAzM circuit simulators and MATLAB numerical computation softwares are used for observing the blocks. Besides these, Magic layout editor and CADENCE design tool running on SUN Sparc 10 graphic workstations under 4.3 BSD UNLX operating system are also used for implementation. Keywords: CMOS, VLSI, Analog Multiplier, VFC Science Code : 609.01.02 m

Summary:

oz ANALOG CMOS TEKNOLOJİSİ KULLANARAK GUÇ OLCUM TÜMDEVRESİ TASARLANMASI AYDIN Arkın Yüksek Lisans Tezi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Murat AŞKAR Şubat, 1995, 85 sayfa. Bu tezde, analog CMOS çok büyük çapta tümleşim (ÇBÇT) teknikleri kul lanılarak bir analog çarpıcı ve gerilim-frekans çevirici (GFÇ) blokları tasarlanmış tır. Güç ölçüm cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanan bloklar tümleştirilmiştir. Tümleştirilen yonga, bir analog çarpıcı, bir GFÇ ve geçişmeyen saat üreteci (GSÜ) devrelerinden oluşur. Bu tez, tasarlanan blokların alternatifleri hakkında yapılan araştırmalar ile bu blokların devre benzeştirmesi ve serim çalışmaları sonuçlarım kapsar. Tasarlanan bloklar 2.4 micron çift poly, çift metal CMOS teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak tasarım üretim esnasında 2 mikron seviyesine küçültülmüştür. Bu çalışmada daha küçük yonga alam amaçlan dığından, tam-özel yapılı tasarım stili kullamlmıştır. Tasarım süresince, blokların davranışlarının gözlemlenmesi amacıyla Spice3d, PSPICE, CAzM devre benzeştiricileri ve MATLAB yüksek performanslı sayısal hesaplayıcı yazılımlar kullanılmıştır. Bunların yanısıra, uygulama çalışma ları için 4.3 BSD UNIX işletim sistemi altında çalışan SUN Sparc 10 grafik işistasyon- lannda koşan Magic serim editörü ile CADENCE tasarım araçları kullamlmıştır. Anahtar Sözcükler : CMOS, ÇBÇT, Analog Çarpıcı, GFÇ. Bilim Dalı Sayısal Kodu : 609.01.02 iv