Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

In-tube condensation of steam-air mixtures

Tüp-içi buhar-hava karışımlarının yoğuşması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116423 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT IN-TUBE CONDENSATION OF STEAM-AIR MIXTURES Saric, Samjim M.S., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Orhan Yesin January 2001, 165 pages An experimental study was conducted at the METU Condensation Test Facility in the Mechanical Engineering Department of the Middle East Technical University. The main objective of this work was to investigate the effects of coolant-side thermal and flow conditions on the condensation heat transfer rate of pure steam and steam- air mixtures flowing downwards in a vertical condenser tube (inner diameter: 33 mm, length: 2.15 m). The effects of inlet temperature and mass flow rate of cooling water flowing upwards through the jacket pipe surrounding the vertical tube were investigated since these parameters are not given enough attention in the development of condensation heat transfer correlations or in making comparisons between the results of different experimental studies. Comparison with some results of experiments carried out at the University of California-Berkeley was also made to assess the possible effect of condenser tube diameter on condensation process. Besides, another aim of this work was to extend the METU Condensation Test Facility database as well. The experimental matrix covers the following range of operating conditions: system pressure, P= 1.16-3.95 bar; pure steam and steam-air mixture inlet Reynolds tunumber, Re=34Q00-86000; air mass fraction, XaJr=Q-27%; cooling water mass flow rate, 11^=0.11-0.61 kg/s and cooling water inlet temperature, Tj)jn=13.1-32.10C. Based on the experimental data obtained, one can conclude that mass flow rate of cooling water and its inlet temperature, which are the parameters commonly considered as of secondary importance, may significantly influence the local condensation heat flux values. Also, the condenser tube diameter seems to play a considerable role in the condensation process of steam-air mixtures in vertical tubes. Key words: condensation, steam-air mixture, cooling water mass flow rate, cooling water inlet temperature, condenser diameter, local condensation heat flux. IV

Summary:

öz TÜP İÇİ BUHAR-HAVA KARIŞIMLARININ YOĞUŞMASI Saric, Sanjin Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Orhan Yesin Ocak 2001, 165 sayfa Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümündeki Yoğuşma Test Düzeneğinde deneysel bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın esas amacı; soğutucu akışkanın ısıl ve akış koşullarının bir düşey yoğuşturucu tüpte (iç çapı: 33 mm, uzunluğu: 2.15 m) aşağı doğru akan saf buhar ve buhar-hava karışımlarının yoğuşma ile ısı transferi akısına olan etkisinin incelenmesidir. Bu koşulların, yoğuşma ile ısı transferi eşilişkilerinin geliştirilmesinde veya farklı deneysel çalışmaların sonuçlarının karşılaştırılmasında yeteri kadar dikkate alınmadığı düşüncesinden hareketle, yoğuşma tüpünü çevreleyen ceket borudan yukarı doğru akan soğutucu suyun giriş sıcaklığı ve debisinin yoğuşma sürecine olan etkileri incelendi. Diğer taraftan yoğuşturucu tüp çapının yoğuşma sürecine olası etkisini görmek için Californiya-Berkeley Üniversitesinde yapılan bazı deneylerin sonuçları ile de karşılaştırmalar yapıldı. Bu çalışmanın bir başka amacı da, ODTÜ Yoğuşma Test Düzeneği veri tabanını genişletmektir. Deneysel matris aşağıdaki çalışma koşullan kapsamaktadır. Sistem basmcı, P=1.16-3.95 bar, saf buhar/buhar-hava karışımı giriş Reynolds sayısı, Re=34000-86000, hava kütle oranı, Xair=0-27%, soğutucu suyun debisi, riij =0.1 1-0.61 kg/s ve soğutucu suyun giriş sıcaklığı, Tj>in=13.1-32.rC.Elde edilen deneysel verilerden, genellikle ikinci derecede önemli parametre sayılan soğutucu suyun debisi ve giriş sıcaklığının yerel yoğuşma ile ısı akısı değerlerini önemli ölçüde etkileyebileceği sonucu çıkarılabilir. Diğer taraftan yoğuşturucu tüp çapının düşey borularda buhar-hava karışımının yoğuşma sürecinde önemli bir rol oynadığı da söylenebilir. Anahtar sözcükler: yoğuşma, buhar-hava karışımı, soğutucu suyun debisi, soğutucu suyun giriş sıcaklığı, yoğuşturucu tüp çapı, yerel yoğuşma ısı akısı. VI