Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

İn-vitro ortamda farkli kaynaklardan elde edilen mezenkimal kök hücrelerde muskarinik reseptörlerin gösterilmesi ve reseptör blokajinin farklilaşmaya etkisi

Investigation of muscarinicreceptors in mesenchymal stem cells obatined from different sources in vitro and influence of receptor blockadge on differentiation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 445329 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hücreler birbirleri ile endojen maddeler ve reseptörleri aracılığı ile iletişim kurarak fonksiyonel aktivitelerini yerine getirirler. Rejenerasyon amacıyla nakli yapılan kök hücrelerin de yerleştikleri yeni dokuda dokunun gerektirdiği fonksiyonel aktiviteleri göstermeleri uygun reseptörleri hücre yüzeylerinde taşımaları ile mümkün olabilir. Mezenkimal kök hücrelerde hangi reseptörlerin bulunduğunun gösterilmesi bu hücrelerin rejenerasyon amacıyla daha uygun kullanılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada insan plasenta fetal membranı (FM) ve kemik iliğinden (Kİ) elde edilen MKH'lerde, 1., 2. ve 3. pasajda, osteojenik, adipojenik farklılaşmada, ek olarak atropin etkisindeki farklılaşmada, muskarinik reseptörlerin M1, M2, M3, M4, M5alt gruplarının mRNA ekspresyon düzeyleri RT-qPCR ile gösterildi. Blokörlerin farklılaşmaya etkisinin tespit edilmesi amacıyla osteojenik açıdan Bone Morphogenetic Protein (BMP-6) ve Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma (PPARγ), adipojenik açıdan PPARγ mRNA ekspresyonları da RT-qPCR ile araştırıldı. Çalışmamızda, kontrol grubuna göre, M1 mRNA ekspresyonunda FM gruplarında genel olarak anlamlı bir artış saptandı. Farklı olarak bu durum Kİ grupları için azalma yönünde görüldü. M5 mRNA ekspresyonu yönünden kontrole göre FM gruplarında anlamlı değişiklikler bulunmadı fakat aynı reseptörün Kİ gruplarında anlamlı azalma yönünden sonuçlar elde edildi. Osteojenik farklılaşmış hücrelerde FM ve Kİ gruplarında BMP-6 mRNA ekspresyonları, farklılaşmamış hücrelere göre anlamlı derecede artış gösterdi fakat, atropin etkisinde osteojenik farklılaşan hücrelerde, normal osteojenik farklılaşmış gruba göre BMP-6 mRNA ekspresyonlarında anlamlı fark saptanmadı. Her iki kaynaktan elde edilen gruplarda adipojenik farklılaşmış hücrelerde PPARγ mRNA ekspresyonlarında kontrol grubuna göre anlamlı artışlar tespit edidi. Farklı olarak FM grubunda atropin etkisinde farklılaşan hücre grubu, normal adipojenik farklılaşan gruba göre ekspresyonda anlamlı olmasa da artış gösterirken, Kİ için bu durum azalma yönünde saptandı. Bu sonuçlar muskarinik reseptörlerin ekspresyonları yönünden farklı kaynaklardan elde edilen hücrelerin farklı davrandıklarını ve aynı kaynaktan olan hücrelerde de pasaj ve farklılaşmalara göre değişiklikler olduğunu göstermektedir. Bu nedenle klinik amaçlı kullanılan bu hücrelerin daha etkili kullanılmaları için farklı kaynaklardan ve aynı kaynaktan farklı pasajlardan elde edilerek in-vivo çalışmalarla muskarinik reseptör ve diğer reseptörler açısından araştırılmaları önem göstermektedir.

Summary:

Cells carry out their functional activity by communicating via endogenous substances and receptors with each other. The stem cells also transplanted so as to regeneration settled into the new tissue, to show the functional activities as required of the tissuemay be able to transport the receptors on their surface of the cells. To show thatwhichreceptors reside in themesenchymalstem cellswill be providedtouseof more convenient of the cells so as to regeneration. In this study, human placenta, fatal membrane (FM) and bone marrow (BM)derived MSCs in the1st, 2ndand 3rdpassage, osteogenic andadipogenicdifferentation,additively, in the differentiation under the effect of atropine, Mrna expression levels M1, M2, M3, M4 and M5 subtypes of muscarinic receptorswereshown by RT-qPCR. So as todetermination of the blockers the effects on differentiation from osteogenic aspectBoneMorphogenetic Protein (BMP-6) andPeroxisomeproliferator-Activated Receptor gamma (PPAR) were investigatedfromadipogenicaspectPPARγ, mRNA expressions were investigated via RT-qPCR. In our study, compared to the control groups, generally determined significantly increase on M1 mRNA expressions of FM groups.M5 mRNA expression compared to control group did notchanged significantly but in the KI groups of the samereceptorshowedsignificantly decreased. BMP-6 mRNA expressions in the FM and KI groupsof osteogenicdifferentiatedcells showedincrease significantly compare to undifferentiated cells, but did not determined significantly change theBMP-6 mRNA expressionstheeffect of atropine in the osteogenicdifferentiated cells compared to normal osteogenic differentiated cells.In the groups derived from both sourcesPPARγmRNA expressions inadipogenicdifferentiatedcellsshowed the significant increase compared to control group. Distinctly,whereas the cell group of the atropine effect in the FM groupincreasednonsignificantlycompared to normaladipogenicdifferentiatedcells, it decreased this expressionsignificantly. This results indicatethe cells obtained from the different sources in that the expressions of muscarinic receptors behave disparately and indicate that there are also some changes derived from the same sources cells according to the passage and differentiation. Therefore, thiscellsused so as to clinical purposeto use moreeffective obtaining from the different sources and from the different passages in the same sourcedemonstratetheimportance to investigate in terms of muscarinicreceptorsand the other receptors with in vivo studies.