Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı

İnsan eritrolösemi hücrelerinde tümör nekrozis faktör alfa (TNF α)'nın muskarinik reseptör m3 ekspresyonu, interlökin-8 (CXCl8) ve asetilkolin (ACH) salınımındaki rolü üzerine çalışmalar

Studies on the role of tumor necrosis factor alpha (TNF α) on the expression of M3 muscarinic receptor, release of i̇nterleukin-8 (CXCL8) and acethylcholine (ACH) in human erythroleukemia cells

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431589 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: K562 hücreleri miyeloyid lösemi, normal miyeloid gelişiminde, farklılaşmanın kontrolünde ve gen ekspresyonu çalışmalarında kullanışlı bir model sistemdir. K562 hücre soyu granülosit soyunun erken farklılaşma evresini temsil eder, insan natural killer hücre tayininde hassas hedef hücre olarak kullanılır. K562 hücre çoğalmasında M2, M3 ve M4 muskarinik reseptörlerin rolü olduğu, karbakolün (CCh) serumsuz kültür ortamında hücre çoğalmasını uyardığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, nöronal olmayan kolinerjik sistemin sitokinlerle ilişkisini belirlemek üzere, TNFα' nın, CXCL8 düzeyine, asetilkolin (ACh) sentezine ve M3 muskarinik reseptor ekspresyonuna etkisi incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada ATTC'den alınmış K562 hücreleri çoğaltılmıştır. K562 hücreleri 24 saat serumsuz ortamda kültur edildikten sonra TNFα'nın kolinerjik sistem aracılı CXCL8 ve ACh üretimindeki rolünü belirlemek üzere; TNFα (1ng/ml) ve/veya farklı konsantrasyonlarda pilokarpine ((M1/M3agonisti) (1-100 µM) ve/veya M3 antagonist (4DAMP) (10 nm) ile 24 saat muamele edilen hücrelerde, CXCL8 ve asetilkolin düzeyi ELİSA yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmamızda eritrolösemi hücrelerinde TNFα'nın M3 ekspresyonuna etkisi western emdirimi yöntemi ile belirlenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Sonuç olarak, muskarinik reseptör agonisti pilokarpinin düşük konsantrasyonları ACh sentezini uyarmaktadır. Muskarinik reseptör aracılı CXCL8 salınımı M3 antagonisti 4DAMP ile olan inhibisyonu TNFα ile geri çevirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kolinerjik reseptörler, pilokarpin, karbakol, 4DAMP, K562

Summary:

Objective: K562 cells are used as model systems for normal myeloid, development of myeloid leukemia, control of differentiation and gene expression studies. K562 cell line represent early differentiation stage in granulocyte lienage. It is used for detection human natural killer cell. M2, M3 and M4 muscarinic receptors have a role in K562 cell proliferation and carbachol induced cell proliferation in serum free medium. Aim of this study was to examine effects of nonneuronal acethylcholine on level of TNFα, level of CXCL8, synthesis of acethylcholine and to ivestigate agents effects on M3 muscarinic receptor protein expression. Matherials and metods: K562 cells are purchased from (ATTC). K562 cells were proliferated. K562 cells cultured 24 hours in serum free medium. Cells incubated with TNFα (1ng/ml) and/or differrent concentration of pilocarpine (M1/M3 agonist) (1-100µM) and/or M3 antagonist (4DAMP) (10 µM) 24 hours to detect effects on level of CXCL8, acethylcholine. Effects of TNFα, agonist and antogonist on M3 expression was detected by western blotting method. Results and Conclusion: Consequently, the muscarinic receptor agonist, pilocarpine stimulated the synthesis of acethylcholine by lower concentrations. Muscarinic receptor mediated CXCL8 secretion is inhibited by M3 antagonist, 4DAMP, an effect reversed by TNFα. Key words: Cholinergic receptors, pilocarpine, carbachol, 4DAMP, K562